งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1
1.25
1.25
0.00
1.25
0.00%
100.00%
2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
94
216.95
0.00
1.70
1.70
0.78%
0.78%
3
กระทรวงสาธารณสุข
32
74.92
13.27
1.39
14.66
1.85%
19.57%
4
กระทรวงมหาดไทย
114
133.39
39.19
3.55
42.74
2.66%
32.04%
5
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
6
4.81
0.30
0.29
0.59
6.02%
12.20%
6
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
6
23.48
22.04
1.44
23.48
6.12%
100.00%
7
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
12
1.93
1.58
0.14
1.71
7.07%
88.63%
8
กระทรวงศึกษาธิการ
249
101.18
48.26
11.63
59.89
11.49%
59.19%
9
กระทรวงคมนาคม
71
666.71
378.71
256.84
635.55
38.52%
95.32%
10
กระทรวงยุติธรรม
4
0.63
0.39
0.24
0.63
38.73%
100.00%
11
กระทรวงการคลัง
3
2.32
1.08
1.06
2.14
45.90%
92.41%
12
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
167
585.08
77.20
312.51
389.71
53.41%
66.60%
13
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3
0.06
0.00
0.06
0.06
100.00%
100.00%
14
กระทรวงวัฒนธรรม
1
0.08
0.00
0.08
0.08
100.00%
100.00%
15
กระทรวงพาณิชย์
1
0.01
0.00
0.01
0.01
100.00%
100.00%
รวม
764
1,812.79
583.25
590.94
1,174.19
32.59%
64.77%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
1
1.44
0.00
1.44
1.44
100.00%
100.00%
2
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
1
0.27
0.00
0.27
0.27
100.00%
100.00%
3
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
1
0.26
0.00
0.26
0.26
100.00%
100.00%
4
สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร
1
0.08
0.00
0.08
0.08
100.00%
100.00%
5
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
1
0.01
0.00
0.01
0.01
100.00%
100.00%
6
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
1
0.01
0.00
0.01
0.01
100.00%
100.00%
7
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
2
0.03
0.00
0.03
0.03
100.00%
100.00%
8
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
5
0.48
0.00
0.48
0.48
100.00%
100.00%
9
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
3
0.06
0.00
0.06
0.06
100.00%
100.00%
10
สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
1
0.85
0.00
0.84
0.84
98.70%
98.70%
11
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
69
22.74
3.27
17.41
20.68
76.58%
90.94%
12
โครงการชลประทานมุกดาหาร
69
551.48
65.62
293.31
358.93
53.18%
65.08%
13
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย
5
0.59
0.30
0.29
0.59
49.35%
100.00%
14
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
36
501.50
289.23
196.56
485.79
39.19%
96.86%
15
สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร
7
0.95
0.50
0.35
0.85
36.77%
89.33%
16
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
33
164.77
89.48
60.28
149.76
36.58%
90.88%
17
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
2
0.60
0.39
0.21
0.60
35.62%
100.00%
18
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
7
1.92
1.32
0.60
1.92
31.35%
100.00%
19
สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร
1
0.75
0.52
0.22
0.75
30.00%
100.00%
20
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
230
66.42
25.22
11.26
36.47
16.95%
54.91%
21
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
8
1.98
1.18
0.32
1.50
16.13%
75.55%
22
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
12
1.93
1.58
0.14
1.71
7.07%
88.63%
23
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
51
42.38
25.02
2.67
27.69
6.29%
65.33%
24
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
20
24.62
13.27
1.39
14.66
5.64%
59.55%
25
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
7
15.03
11.35
0.53
11.88
3.52%
79.04%
26
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
3
3.12
2.73
0.11
2.84
3.38%
91.03%
27
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
4
2.50
0.00
0.07
0.07
2.60%
2.60%
28
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
7
0.85
0.84
0.01
0.85
0.94%
100.00%
29
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
92
209.97
0.00
1.70
1.70
0.80%
0.80%
30
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
7
7.79
0.60
0.05
0.65
0.64%
8.37%
31
สนง.ประมงจังหวัด
1
1.59
1.59
0.00
1.59
0.00%
100.00%
32
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
1
1.25
1.25
0.00
1.25
0.00%
100.00%
33
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
1
0.50
0.50
0.00
0.50
0.00%
100.00%
34
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
1
0.77
0.69
0.00
0.69
0.00%
88.98%
35
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
1
0.72
0.55
0.00
0.55
0.00%
77.09%
36
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
3
1.50
1.50
0.00
1.50
0.00%
100.00%
37
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
2
8.00
7.93
0.00
7.93
0.00%
99.10%
38
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
3
13.99
13.83
0.00
13.83
0.00%
98.82%
39
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
5
22.04
22.04
0.00
22.04
0.00%
100.00%
40
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
30
68.87
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
41
โรงพยาบาลมุกดาหาร
12
50.30
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
42
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
2
6.98
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
43
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
11
4.81
0.97
0.00
0.97
0.00%
20.11%
44
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
1
4.22
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
45
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
1
1.45
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
46
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
2
0.45
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รวม
764
1,812.79
583.25
590.94
1,174.19
32.59%
64.77%
×