งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
1
0.72
0.55
0.00
0.55
0.00%
77.09%
2
สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร
1
0.75
0.52
0.22
0.75
30.00%
100.00%
3
สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
1
0.85
0.00
0.84
0.84
98.70%
98.70%
รวม
3
2.32
1.08
1.06
2.14
45.90%
92.41%
×