งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
1
4.22
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย
5
0.59
0.30
0.29
0.59
49.35%
100.00%
รวม
6
4.81
0.30
0.29
0.59
6.02%
12.20%
×