งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
3
1.50
1.50
0.00
1.50
0.00%
100.00%
2
สนง.ประมงจังหวัด
1
1.59
1.59
0.00
1.59
0.00%
100.00%
3
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
3
3.12
2.73
0.11
2.84
3.38%
91.03%
4
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
8
1.98
1.18
0.32
1.50
16.13%
75.55%
5
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
7
1.92
1.32
0.60
1.92
31.35%
100.00%
6
โครงการชลประทานมุกดาหาร
69
551.48
65.62
293.31
358.93
53.18%
65.08%
7
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
69
22.74
3.27
17.41
20.68
76.58%
90.94%
8
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
5
0.48
0.00
0.48
0.48
100.00%
100.00%
9
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
1
0.27
0.00
0.27
0.27
100.00%
100.00%
10
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
1
0.01
0.00
0.01
0.01
100.00%
100.00%
รวม
167
585.08
77.20
312.51
389.71
53.41%
66.60%
×