งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
2
0.45
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
33
164.77
89.48
60.28
149.76
36.58%
90.88%
3
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
36
501.50
289.23
196.56
485.79
39.19%
96.86%
รวม
71
666.71
378.71
256.84
635.55
38.52%
95.32%
×