งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
30
68.87
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
11
4.81
0.97
0.00
0.97
0.00%
20.11%
3
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
1
0.50
0.50
0.00
0.50
0.00%
100.00%
4
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
7
0.85
0.84
0.01
0.85
0.94%
100.00%
5
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
7
15.03
11.35
0.53
11.88
3.52%
79.04%
6
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
51
42.38
25.02
2.67
27.69
6.29%
65.33%
7
สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร
7
0.95
0.50
0.35
0.85
36.77%
89.33%
รวม
114
133.39
39.19
3.55
42.74
2.66%
32.04%
×