งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
2
0.60
0.39
0.21
0.60
35.62%
100.00%
2
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
2
0.03
0.00
0.03
0.03
100.00%
100.00%
รวม
4
0.63
0.39
0.24
0.63
38.73%
100.00%
×