งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
โรงพยาบาลมุกดาหาร
12
50.30
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
20
24.62
13.27
1.39
14.66
5.64%
59.55%
รวม
32
74.92
13.27
1.39
14.66
1.85%
19.57%
×