งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
5
22.04
22.04
0.00
22.04
0.00%
100.00%
2
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
1
1.44
0.00
1.44
1.44
100.00%
100.00%
รวม
6
23.48
22.04
1.44
23.48
6.12%
100.00%
×