งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
2
6.98
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
92
209.97
0.00
1.70
1.70
0.80%
0.80%
รวม
94
216.95
0.00
1.70
1.70
0.78%
0.78%
×