งบส่วนราชการ

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
1
1.45
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
3
13.99
13.83
0.00
13.83
0.00%
98.82%
3
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
2
8.00
7.93
0.00
7.93
0.00%
99.10%
4
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
1
0.77
0.69
0.00
0.69
0.00%
88.98%
5
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
7
7.79
0.60
0.05
0.65
0.64%
8.37%
6
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
4
2.50
0.00
0.07
0.07
2.60%
2.60%
7
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
230
66.42
25.22
11.26
36.47
16.95%
54.91%
8
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
1
0.26
0.00
0.26
0.26
100.00%
100.00%
รวม
249
101.18
48.26
11.63
59.89
11.49%
59.19%
×