งบส่วนราชการ

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.สัสดี จ.มุกดาหาร
7
0.73
0.00
0.32
0.32
44.13%
44.13%
รวม
7
0.73
0.00
0.32
0.32
44.13%
44.13%
×