งบส่วนราชการ

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
8
36.75
0.00
0.78
0.78
2.11%
2.11%
2
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
23
15.59
0.00
1.99
1.99
12.73%
12.73%
3
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
19
28.28
0.06
8.17
8.23
28.89%
29.09%
4
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
5
4.00
0.00
1.68
1.68
42.00%
42.00%
5
สนง.อัยการจังหวัดมุกดาหาร
3
0.05
0.00
0.05
0.05
100.00%
100.00%
รวม
58
84.68
0.06
12.67
12.73
14.96%
15.03%
×