งบส่วนราชการ

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
1
1.09
1.06
0.00
1.06
96.88%
2
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
4
6.63
5.35
1.07
6.42
96.77%
3
สนง.สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
3
1.39
1.33
0.01
1.34
96.46%
4
สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร
4
0.52
0.48
0.00
0.48
91.27%
5
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
4
0.77
0.62
0.00
0.62
80.36%
รวม
16
10.41
8.83
1.08
9.91
95.26%
×