งบส่วนราชการ

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
8
4.51
4.33
0.00
4.33
96.02%
2
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
33
8.70
7.51
0.00
7.51
86.33%
3
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย
8
5.80
4.88
0.00
4.88
84.07%
รวม
49
19.01
16.72
0.00
16.72
87.94%
×