งบส่วนราชการ

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
3
2.91
0.14
2.49
2.63
90.48%
2
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
14
4.48
3.75
0.01
3.76
83.90%
รวม
17
7.39
3.89
2.50
6.39
86.49%
×