งบส่วนราชการ

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
10
12.20
7.74
3.90
11.64
95.44%
2
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
6
1.10
1.04
0.00
1.04
94.35%
3
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
50
214.79
176.13
20.53
196.66
91.55%
4
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
70
163.20
65.56
67.62
133.18
81.60%
5
สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร
6
2.00
1.63
0.00
1.63
81.26%
6
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
32
15.89
9.09
3.62
12.71
79.96%
7
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
21
16.75
6.38
3.42
9.79
58.45%
รวม
195
425.93
267.56
99.08
366.64
86.08%
×