งบส่วนราชการ

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
สนง.บังคับคดี จ.มุกดาหาร
2
0.19
0.19
0.00
0.19
99.33%
2
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
12
4.67
4.37
0.12
4.49
96.22%
3
เรือนจำ จ.มุกดาหาร
18
30.77
28.30
0.52
28.82
93.67%
4
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
17
5.54
4.95
0.00
4.95
89.37%
รวม
49
41.17
37.81
0.65
38.46
93.41%
×