งบส่วนราชการ

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร
1
0.31
0.31
0.00
0.31
99.99%
2
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
11
3.99
3.66
0.07
3.74
93.63%
3
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร
11
1.45
1.35
0.00
1.35
93.41%
4
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร
10
5.02
4.38
0.18
4.56
90.75%
5
สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร
14
2.75
2.25
0.00
2.25
81.76%
รวม
47
13.52
11.95
0.26
12.21
90.27%
×