งบส่วนราชการ

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
4
6.59
6.44
0.00
6.44
97.70%
2
ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
4
2.27
2.09
0.03
2.12
93.46%
3
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
27
13.77
12.10
0.00
12.10
87.82%
4
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
13
32.19
26.75
0.64
27.39
85.09%
รวม
48
54.82
47.38
0.67
48.05
87.64%
×