งบส่วนราชการ

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
28
143.82
106.44
2.35
108.79
75.64%
2
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
11
148.48
100.66
0.00
100.66
67.78%
3
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
159
258.83
73.64
101.22
174.86
67.55%
รวม
198
551.13
280.74
103.57
384.31
69.73%
×