งบส่วนราชการ

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
13
12.53
11.91
0.00
11.91
95.03%
2
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
21
28.01
21.50
3.86
25.36
90.54%
3
ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
11
9.34
8.33
0.04
8.37
89.66%
4
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
297
253.04
203.50
20.14
223.64
88.38%
5
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
25
40.59
35.57
0.21
35.78
88.15%
6
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
25
7.79
6.56
0.20
6.77
86.89%
7
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
28
7.22
6.16
0.00
6.16
85.32%
8
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
20
6.78
5.48
0.00
5.48
80.83%
9
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
27
4.59
3.25
0.02
3.28
71.40%
10
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
16
57.86
36.26
3.58
39.84
68.85%
รวม
483
427.76
338.54
28.06
366.60
85.70%
×