งบส่วนราชการ

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
74
30.81
30.04
0.17
30.21
98.05%
2
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
13
6.21
5.62
0.00
5.62
90.59%
3
โครงการชลประทานมุกดาหาร
93
331.73
274.40
21.54
295.91
89.20%
4
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
15
5.04
4.41
0.00
4.41
87.56%
5
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
31
10.28
8.60
0.00
8.60
83.61%
6
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
15
11.37
9.42
0.01
9.44
83.03%
7
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
10
8.65
7.03
0.06
7.09
81.99%
8
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
10
3.44
2.78
0.00
2.78
80.85%
9
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
7
4.01
3.11
0.03
3.14
78.13%
10
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
29
11.31
8.44
0.01
8.46
74.75%
11
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
20
11.20
8.28
0.02
8.30
74.10%
12
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
5
2.99
2.06
0.00
2.06
68.90%
13
สนง.ประมงจังหวัด
17
2.64
1.62
0.00
1.62
61.35%
รวม
339
439.67
365.82
21.84
387.63
88.16%
×