งบส่วนราชการ

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย
7
4.81
0.02
2.19
2.20
45.50%
45.83%
2
บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
6
4.17
0.00
2.17
2.17
52.15%
52.15%
3
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
9
1.81
0.00
1.42
1.42
78.28%
78.28%
รวม
22
10.78
0.02
5.78
5.79
53.56%
53.71%
×