งบส่วนราชการ

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
17
9.60
0.00
4.74
4.74
49.40%
49.40%
2
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
16
8.37
0.00
4.20
4.20
50.10%
50.10%
3
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
6
1.95
0.15
1.01
1.16
51.58%
59.26%
4
สนง.ประมงจังหวัด
17
1.78
0.00
1.02
1.02
57.06%
57.06%
5
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
32
7.92
0.03
4.52
4.56
57.10%
57.49%
6
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
21
9.59
0.00
5.69
5.69
59.30%
59.30%
7
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
9
1.65
0.00
0.99
0.99
60.20%
60.20%
8
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
20
3.87
0.53
2.42
2.95
62.50%
76.16%
9
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
21
5.01
0.00
3.17
3.17
63.32%
63.32%
10
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
76
29.09
3.82
18.90
22.72
64.94%
78.08%
11
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
15
5.17
0.00
3.39
3.39
65.69%
65.69%
12
โครงการชลประทานมุกดาหาร
107
638.39
45.48
424.32
469.81
66.46%
73.59%
13
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
16
4.93
0.03
4.23
4.25
85.76%
86.32%
รวม
373
727.33
50.04
478.60
528.64
65.80%
72.68%
×