งบส่วนราชการ

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
9
35.09
33.66
1.39
35.04
3.95%
99.86%
2
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
21
51.96
8.50
16.41
24.91
31.58%
47.94%
3
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
29
17.05
0.00
10.08
10.08
59.09%
59.09%
4
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
6
5.98
0.08
4.90
4.98
82.01%
83.35%
5
สนง.อัยการจังหวัดมุกดาหาร
3
0.08
0.00
0.08
0.08
100.00%
100.00%
รวม
68
110.16
42.24
32.85
75.09
29.82%
68.16%
×