งบส่วนราชการ

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
151
295.70
55.48
5.02
60.51
1.69%
20.46%
2
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
31
112.07
0.00
60.89
60.89
54.33%
54.33%
3
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
8
255.97
0.00
221.31
221.31
86.45%
86.45%
รวม
190
663.73
55.48
287.22
342.70
43.27%
51.63%
×