งบส่วนราชการ

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
21
12.65
5.95
1.54
7.49
12.14%
59.23%
2
ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
11
19.27
13.20
5.29
18.50
27.46%
95.98%
3
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
25
13.96
5.06
5.71
10.77
40.87%
77.12%
4
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
26
3.79
0.00
1.83
1.83
48.29%
48.29%
5
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
15
42.92
0.37
21.04
21.41
49.01%
49.87%
6
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
16
15.61
5.30
8.13
13.43
52.09%
86.05%
7
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
24
22.71
0.00
12.71
12.71
55.97%
55.97%
8
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
16
4.23
0.00
3.25
3.25
76.86%
76.86%
9
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
260
228.86
10.32
176.01
186.33
76.90%
81.41%
10
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
18
27.29
0.13
25.24
25.37
92.48%
92.95%
รวม
432
391.29
40.34
260.75
301.09
66.63%
76.94%
×