งบส่วนราชการ

���������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %

ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
กระทรวงกลาโหม
3
1.24
1.20
0.00
1.20
97.30%
2
กระทรวงคมนาคม
78
573.83
407.70
139.60
547.29
95.37%
3
กระทรวงการคลัง
16
10.41
8.83
1.08
9.91
95.26%
4
กระทรวงยุติธรรม
49
41.17
37.81
0.65
38.46
93.41%
5
กระทรวงพลังงาน
7
2.23
2.03
0.00
2.03
91.07%
6
กระทรวงแรงงาน
47
13.52
11.95
0.26
12.21
90.27%
7
กระทรวงวัฒนธรรม
39
6.57
5.77
0.01
5.78
87.94%
8
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
49
19.01
16.72
0.00
16.72
87.94%
9
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
14
12.61
10.99
0.07
11.06
87.75%
10
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
48
54.82
47.38
0.67
48.05
87.64%
11
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
17
7.39
3.89
2.50
6.39
86.49%
12
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
333
429.60
346.39
23.97
370.36
86.21%
13
กระทรวงมหาดไทย
195
425.93
267.56
99.08
366.64
86.08%
14
กระทรวงศึกษาธิการ
483
427.76
338.54
28.06
366.60
85.70%
15
สำนักนายกรัฐมนตรี
27
4.35
3.60
0.00
3.60
82.71%
16
กระทรวงอุตสาหกรรม
13
3.13
2.04
0.38
2.42
77.33%
17
กระทรวงสาธารณสุข
132
121.37
60.70
25.38
86.08
70.92%
18
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
198
551.13
280.74
103.57
384.31
69.73%
19
กระทรวงพาณิชย์
17
4.31
2.86
0.01
2.86
66.49%
20
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
6
1.85
1.17
0.00
1.17
63.39%
21
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12
2.62
1.19
0.00
1.19
45.29%
รวม
1,783
2,714.86
1,859.08
425.27
2,284.35
84.14%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร
1
0.31
0.31
0.00
0.31
99.99%
2
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1
0.19
0.19
0.00
0.19
99.97%
3
สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.มุกดาหาร
11
0.69
0.69
0.00
0.69
99.94%
4
สนง.บังคับคดี จ.มุกดาหาร
2
0.19
0.19
0.00
0.19
99.33%
5
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
4
6.59
6.44
0.00
6.44
97.70%
6
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
74
30.06
28.38
0.92
29.30
97.48%
7
สนง.สัสดี จ.มุกดาหาร
3
1.24
1.20
0.00
1.20
97.30%
8
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
5
1.86
1.81
0.00
1.81
97.23%
9
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
47
444.44
333.31
98.42
431.73
97.13%
10
สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
1
1.09
1.06
0.00
1.06
96.88%
11
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
4
6.63
5.35
1.07
6.42
96.77%
12
สนง.สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
3
1.39
1.33
0.01
1.34
96.46%
13
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
12
4.67
4.37
0.12
4.49
96.22%
14
บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
8
4.51
4.33
0.00
4.33
96.02%
15
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
12
5.26
5.05
0.00
5.05
95.93%
16
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
10
12.20
7.74
3.90
11.64
95.44%
17
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
13
12.53
11.91
0.00
11.91
95.03%
18
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
6
1.10
1.04
0.00
1.04
94.35%
19
เรือนจำ จ.มุกดาหาร
18
30.77
28.30
0.52
28.82
93.67%
20
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
11
3.99
3.66
0.07
3.74
93.63%
21
ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
4
2.27
2.09
0.03
2.12
93.46%
22
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร
11
1.45
1.35
0.00
1.35
93.41%
23
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
10
6.92
6.35
0.08
6.43
92.84%
24
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
50
214.79
176.13
20.53
196.66
91.55%
25
สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร
4
0.52
0.48
0.00
0.48
91.27%
26
สนง.พลังงาน จ.มุกดาหาร
7
2.23
2.03
0.00
2.03
91.07%
27
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร
10
5.02
4.38
0.18
4.56
90.75%
28
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
21
28.01
21.50
3.86
25.36
90.54%
29
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
3
2.91
0.14
2.49
2.63
90.48%
30
โรงพยาบาลมุกดาหาร
17
28.96
21.97
4.05
26.03
89.86%
31
ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
11
9.34
8.33
0.04
8.37
89.66%
32
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
17
5.54
4.95
0.00
4.95
89.37%
33
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
26
127.53
72.58
41.17
113.75
89.19%
34
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
13
9.18
8.18
0.00
8.18
89.03%
35
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
297
253.04
203.50
20.14
223.64
88.38%
36
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
25
40.59
35.57
0.21
35.78
88.15%
37
สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร
39
6.57
5.77
0.01
5.78
87.94%
38
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
27
13.77
12.10
0.00
12.10
87.82%
39
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
14
12.61
10.99
0.07
11.06
87.75%
40
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
30
8.88
7.78
0.00
7.78
87.61%
41
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
10
3.04
2.65
0.00
2.65
87.22%
42
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
25
7.79
6.56
0.20
6.77
86.89%
43
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
33
8.70
7.51
0.00
7.51
86.33%
44
โครงการชลประทานมุกดาหาร
93
331.72
262.26
22.74
285.00
85.91%
45
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
28
7.22
6.16
0.00
6.16
85.32%
46
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
13
32.19
26.75
0.64
27.39
85.09%
47
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย
8
5.80
4.88
0.00
4.88
84.07%
48
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
14
4.48
3.75
0.01
3.76
83.90%
49
สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร
14
2.75
2.25
0.00
2.25
81.76%
50
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
70
163.20
65.56
67.62
133.18
81.60%
51
สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร
6
2.00
1.63
0.00
1.63
81.26%
52
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
15
4.95
4.02
0.00
4.02
81.23%
53
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
20
6.78
5.48
0.00
5.48
80.83%
54
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
4
0.77
0.62
0.00
0.62
80.36%
55
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
32
15.89
9.09
3.62
12.71
79.96%
56
กอ.รมน.
15
3.47
2.72
0.00
2.72
78.35%
57
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
7
3.83
2.96
0.03
2.99
78.22%
58
สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร
13
3.13
2.04
0.38
2.42
77.33%
59
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
28
10.05
7.52
0.18
7.69
76.56%
60
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
5
2.99
2.26
0.00
2.26
75.80%
61
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
28
143.82
106.44
2.35
108.79
75.64%
62
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
20
10.33
7.43
0.02
7.45
72.07%
63
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
27
4.59
3.25
0.02
3.28
71.40%
64
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
16
57.86
36.26
3.58
39.84
68.85%
65
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
11
148.48
100.66
0.00
100.66
67.78%
66
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
159
258.83
73.64
101.22
174.86
67.55%
67
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จ.มุกดาหาร
3
0.27
0.18
0.00
0.18
66.81%
68
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
17
4.31
2.86
0.01
2.86
66.49%
69
สนง.ประมงจังหวัด
16
2.39
1.55
0.00
1.55
65.11%
70
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
112
92.14
38.55
21.32
59.87
64.97%
71
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.มุกดาหาร
6
1.85
1.17
0.00
1.17
63.39%
72
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
21
16.75
6.38
3.42
9.79
58.45%
73
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
12
2.62
1.19
0.00
1.19
45.29%
รวม
1,783
2,714.86
1,859.08
425.27
2,284.35
84.14%
×