งบส่วนราชการ

���������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %

ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
กระทรวงคมนาคม
79
582.29
440.20
118.12
558.32
95.88%
2
กระทรวงกลาโหม
3
1.33
1.22
0.00
1.22
91.82%
3
กระทรวงการคลัง
16
11.25
9.50
0.81
10.31
91.64%
4
กระทรวงยุติธรรม
49
44.84
40.30
0.57
40.88
91.16%
5
กระทรวงมหาดไทย
196
441.35
301.14
95.17
396.31
89.79%
6
กระทรวงพลังงาน
7
2.34
2.07
0.00
2.07
88.55%
7
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
339
439.67
365.82
21.84
387.63
88.16%
8
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
50
20.64
18.06
0.00
18.06
87.46%
9
กระทรวงวัฒนธรรม
40
7.18
6.24
0.00
6.24
86.94%
10
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
14
13.96
12.04
0.01
12.04
86.29%
11
กระทรวงศึกษาธิการ
485
479.26
386.62
25.15
411.77
85.91%
12
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
17
8.23
4.33
2.50
6.82
82.89%
13
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
52
61.52
50.83
0.05
50.88
82.71%
14
กระทรวงแรงงาน
50
16.33
13.47
0.00
13.47
82.46%
15
กระทรวงอุตสาหกรรม
14
3.23
2.39
0.24
2.63
81.40%
16
สำนักนายกรัฐมนตรี
29
4.95
3.90
0.00
3.90
78.71%
17
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
200
577.91
321.96
119.38
440.82
76.27%
18
กระทรวงสาธารณสุข
135
135.76
76.01
22.79
98.80
72.77%
19
กระทรวงพาณิชย์
17
4.81
3.15
0.02
3.17
65.93%
20
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
6
2.06
1.28
0.00
1.28
61.85%
21
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
12
2.90
1.30
0.00
1.30
44.80%
รวม
1,810
2,861.81
2,061.83
406.64
2,468.47
86.25%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
สนง.บังคับคดี จ.มุกดาหาร
2
0.19
0.19
0.00
0.19
99.33%
2
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
47
445.90
350.45
88.13
438.58
98.35%
3
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
74
30.81
30.04
0.17
30.21
98.05%
4
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
4
6.63
5.67
0.80
6.47
97.55%
5
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
50
223.04
196.83
18.24
215.07
96.42%
6
เรือนจำ จ.มุกดาหาร
18
32.23
29.89
0.47
30.37
94.21%
7
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
10
12.67
7.96
3.90
11.86
93.64%
8
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
13
14.67
13.69
0.00
13.69
93.33%
9
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร
10
5.40
4.98
0.00
4.98
92.22%
10
สนง.สัสดี จ.มุกดาหาร
3
1.33
1.22
0.00
1.22
91.82%
11
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
16
58.37
49.98
3.49
53.47
91.61%
12
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
13
6.21
5.62
0.00
5.62
90.59%
13
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
3
2.91
0.14
2.49
2.63
90.48%
14
ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
4
2.50
2.22
0.03
2.25
90.15%
15
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
4
7.28
6.56
0.00
6.56
90.14%
16
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย
9
6.13
5.51
0.00
5.51
89.94%
17
สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร
4
0.57
0.51
0.00
0.51
89.37%
18
โครงการชลประทานมุกดาหาร
93
331.73
274.40
21.54
295.91
89.20%
19
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
299
275.20
226.95
17.38
244.33
88.78%
20
สนง.พลังงาน จ.มุกดาหาร
7
2.34
2.07
0.00
2.07
88.55%
21
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
7
1.22
1.08
0.00
1.08
88.36%
22
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จ.มุกดาหาร
3
0.27
0.24
0.00
0.24
87.96%
23
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
5
2.32
2.04
0.00
2.04
87.92%
24
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
28
7.97
6.95
0.05
7.00
87.83%
25
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
27
134.07
87.71
29.99
117.69
87.78%
26
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
15
5.04
4.41
0.00
4.41
87.56%
27
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
11
4.64
4.06
0.00
4.06
87.38%
28
สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร
40
7.18
6.24
0.00
6.24
86.94%
29
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
33
9.15
7.94
0.00
7.94
86.74%
30
สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร
14
2.99
2.58
0.00
2.58
86.43%
31
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
14
13.96
12.04
0.01
12.04
86.29%
32
สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
1
1.40
1.21
0.00
1.21
86.22%
33
บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
8
5.36
4.60
0.00
4.60
85.85%
34
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
28
143.82
117.72
5.43
123.14
85.62%
35
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
70
166.28
74.59
67.49
142.08
85.44%
36
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
12
5.72
4.77
0.10
4.87
85.20%
37
สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.มุกดาหาร
11
0.82
0.70
0.00
0.70
84.66%
38
สนง.สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
3
1.74
1.47
0.01
1.47
84.66%
39
โรงพยาบาลมุกดาหาร
17
33.44
27.33
0.94
28.27
84.53%
40
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
31
15.53
13.08
0.00
13.08
84.22%
41
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
31
10.28
8.60
0.00
8.60
83.61%
42
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1
0.23
0.19
0.00
0.19
83.04%
43
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
15
11.37
9.42
0.01
9.44
83.03%
44
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
25
8.69
7.13
0.01
7.14
82.20%
45
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
10
8.65
7.03
0.06
7.09
81.99%
46
สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร
14
3.23
2.39
0.24
2.63
81.40%
47
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
17
6.70
5.45
0.00
5.45
81.32%
48
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
11
174.83
113.62
28.46
142.08
81.26%
49
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
10
3.44
2.78
0.00
2.78
80.85%
50
สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร
1
0.43
0.34
0.00
0.34
80.81%
51
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
13
36.21
28.96
0.03
28.99
80.05%
52
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
21
33.81
23.19
3.86
27.06
80.03%
53
ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
11
11.66
9.21
0.01
9.22
79.04%
54
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
14
5.32
4.19
0.01
4.19
78.74%
55
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
7
4.01
3.11
0.03
3.14
78.13%
56
กอ.รมน.
17
3.91
3.02
0.00
3.02
77.21%
57
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
20
8.66
6.50
0.00
6.50
75.09%
58
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
29
11.31
8.44
0.01
8.46
74.75%
59
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
20
11.20
8.28
0.02
8.30
74.10%
60
สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร
6
2.57
1.90
0.00
1.90
73.95%
61
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
32
18.16
11.91
1.23
13.14
72.31%
62
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
25
55.21
39.54
0.32
39.85
72.17%
63
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
4
0.90
0.64
0.00
0.64
71.50%
64
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
27
5.02
3.49
0.02
3.51
69.89%
65
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
5
2.99
2.06
0.00
2.06
68.90%
66
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
115
102.05
48.44
21.85
70.29
68.88%
67
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
161
259.25
90.62
85.49
175.60
67.73%
68
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
17
4.81
3.15
0.02
3.17
65.93%
69
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
21
17.42
6.88
4.32
11.20
64.27%
70
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.มุกดาหาร
6
2.06
1.28
0.00
1.28
61.85%
71
สนง.ประมงจังหวัด
17
2.64
1.62
0.00
1.62
61.35%
72
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร
14
2.87
1.50
0.00
1.50
52.28%
73
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
12
2.90
1.30
0.00
1.30
44.80%
รวม
1,810
2,861.81
2,061.83
406.64
2,468.47
86.25%
×