งบส่วนราชการ

���������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %

ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
กระทรวงสาธารณสุข
86
242.55
129.03
65.61
194.64
80.24%
2
กระทรวงการคลัง
12
1.65
0.41
0.00
0.41
24.83%
3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
37
145.55
3.14
37.08
34.01
23.36%
4
กระทรวงกลาโหม
1
0.41
0.06
0.00
0.06
15.69%
5
กระทรวงพาณิชย์
9
1.79
0.22
0.04
0.26
14.53%
6
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8
2.03
0.27
0.00
0.27
13.19%
7
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
14
4.54
0.54
0.00
0.54
11.96%
8
กระทรวงคมนาคม
11
28.80
3.02
0.00
3.02
10.47%
9
กระทรวงยุติธรรม
55
12.54
1.11
0.15
1.26
10.05%
10
กระทรวงมหาดไทย
122
286.88
13.32
11.61
24.93
8.68%
11
กระทรวงศึกษาธิการ
31
63.74
4.97
0.00
4.97
7.79%
12
กระทรวงพลังงาน
4
0.63
0.04
0.00
0.04
6.94%
13
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6
0.77
0.05
0.00
0.05
6.86%
14
กระทรวงแรงงาน
44
7.96
0.52
0.00
0.52
6.54%
15
กระทรวงวัฒนธรรม
13
2.20
0.08
0.00
0.08
3.53%
16
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
4
0.46
0.02
0.00
0.02
3.50%
17
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
265
346.52
5.15
4.30
9.45
2.72%
18
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
7
23.59
0.55
0.00
0.55
2.31%
19
กระทรวงอุตสาหกรรม
11
2.53
0.04
0.00
0.04
1.43%
20
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
13
76.05
0.32
0.00
0.32
0.42%
21
สำนักนายกรัฐมนตรี
3
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00%
รวม
756
1,251.39
162.86
118.79
275.44
22.01%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
โรงพยาบาลมุกดาหาร
17
204.92
129.02
44.74
173.76
84.79%
2
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
3
11.93
0.14
8.14
8.28
69.43%
3
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
9
6.74
0.83
3.66
4.49
66.64%
4
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
1
0.15
0.07
0.02
0.09
62.51%
5
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
69
37.63
0.01
20.87
20.88
55.48%
6
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
7
64.85
0.00
33.12
27.59
42.54%
7
สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
1
0.30
0.11
0.00
0.11
35.76%
8
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
3
0.43
0.14
0.00
0.14
32.25%
9
สนง.สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
3
0.41
0.10
0.00
0.10
24.94%
10
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
6
1.67
0.36
0.00
0.36
21.39%
11
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
12
2.86
0.55
0.00
0.55
19.12%
12
สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร
1
0.13
0.02
0.00
0.02
17.20%
13
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
7
2.83
0.33
0.15
0.48
16.88%
14
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
2
0.70
0.12
0.00
0.12
16.45%
15
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย
3
1.66
0.26
0.00
0.26
15.79%
16
สนง.สัสดี จ.มุกดาหาร
1
0.41
0.06
0.00
0.06
15.69%
17
ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
4
4.51
0.71
0.00
0.71
15.68%
18
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
9
1.79
0.22
0.04
0.26
14.53%
19
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร
9
0.83
0.11
0.00
0.11
13.68%
20
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
7
2.00
0.27
0.00
0.27
13.40%
21
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
34
121.57
12.82
3.45
16.27
13.38%
22
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
3
0.41
0.05
0.00
0.05
12.91%
23
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
5
17.55
1.99
0.00
1.99
11.34%
24
สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร
3
1.05
0.12
0.00
0.12
10.92%
25
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
10
3.65
0.40
0.00
0.40
10.90%
26
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4
24.51
2.64
0.00
2.64
10.77%
27
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
9
3.14
0.33
0.00
0.33
10.62%
28
สนง.ประมงจังหวัด
6
0.47
0.05
0.00
0.05
10.43%
29
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
10
3.33
0.33
0.00
0.33
9.77%
30
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
4
0.37
0.03
0.00
0.03
9.56%
31
บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
8
2.47
0.23
0.00
0.23
9.23%
32
สนง.บังคับคดี จ.มุกดาหาร
1
0.18
0.02
0.00
0.02
8.93%
33
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
4
1.04
0.09
0.00
0.09
8.91%
34
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
4
24.95
2.17
0.00
2.17
8.68%
35
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
18
4.81
0.42
0.00
0.42
8.67%
36
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
13
3.24
0.28
0.00
0.28
8.60%
37
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
22
77.17
2.99
3.97
6.28
8.13%
38
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
9
1.95
0.02
0.14
0.15
7.91%
39
สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร
11
0.85
0.06
0.00
0.06
7.24%
40
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
5
3.59
0.26
0.00
0.26
7.20%
41
สนง.พลังงาน จ.มุกดาหาร
4
0.63
0.04
0.00
0.04
6.94%
42
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
6
0.77
0.05
0.00
0.05
6.86%
43
เรือนจำ จ.มุกดาหาร
38
6.40
0.43
0.00
0.43
6.78%
44
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
15
5.92
0.38
0.00
0.38
6.42%
45
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
2
2.25
0.11
0.00
0.11
4.70%
46
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
8
3.54
0.14
0.00
0.14
4.08%
47
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
8
1.38
0.05
0.00
0.05
3.92%
48
สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร
13
2.20
0.08
0.00
0.08
3.53%
49
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
4
4.63
0.16
0.00
0.16
3.51%
50
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.มุกดาหาร
4
0.46
0.02
0.00
0.02
3.50%
51
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
24
7.01
0.22
0.00
0.22
3.13%
52
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
7
23.59
0.55
0.00
0.55
2.31%
53
สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร
11
2.53
0.04
0.00
0.04
1.43%
54
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร
13
2.80
0.02
0.00
0.02
0.72%
55
โครงการชลประทานมุกดาหาร
131
305.78
1.51
0.50
2.01
0.65%
56
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
10
75.38
0.32
0.00
0.32
0.42%
57
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
56
142.54
0.00
0.00
0.00
0.00%
58
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
21
5.01
0.00
0.00
0.00
0.00%
59
สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร
1
0.15
0.00
0.00
0.00
0.00%
60
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
1
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00%
61
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
4
7.50
0.00
0.00
0.00
0.00%
62
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
3
0.67
0.00
0.00
0.00
0.00%
63
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
1
1.04
0.00
0.00
0.00
0.00%
64
สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.มุกดาหาร
2
0.18
0.00
0.00
0.00
0.00%
65
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
5
1.05
0.00
0.00
0.00
0.00%
66
กอ.รมน.
1
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00%
67
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
3
2.26
0.00
0.00
0.00
0.00%
68
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
3
2.63
0.00
0.00
0.00
0.00%
รวม
756
1,251.39
162.86
118.79
275.44
22.01%
×