งบส่วนราชการ

���������������������������������������
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
กระทรวงพาณิชย์
12
9.94
6.29
3.16
9.46
31.81%
95.11%
2
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
24
35.49
16.39
15.27
31.67
43.04%
89.23%
3
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
94
140.53
54.61
72.44
127.05
51.54%
90.40%
4
กระทรวงมหาดไทย
209
472.60
96.42
324.58
421.00
68.68%
89.08%
5
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
5
1.70
0.00
1.18
1.18
68.96%
68.96%
6
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
16
6.68
0.00
4.64
4.64
69.41%
69.48%
7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
210
617.88
51.08
437.67
488.75
70.83%
79.10%
8
สำนักนายกรัฐมนตรี
28
4.17
0.00
3.53
3.53
84.54%
84.54%
9
กระทรวงพลังงาน
5
1.29
0.00
1.12
1.12
86.22%
86.48%
10
กระทรวงวัฒนธรรม
19
5.08
0.00
4.39
4.39
86.48%
86.48%
11
กระทรวงอุตสาหกรรม
16
2.75
0.12
2.41
2.53
87.64%
91.93%
12
กระทรวงศึกษาธิการ
463
503.29
7.80
441.32
449.12
87.68%
89.23%
13
กระทรวงแรงงาน
60
15.57
0.04
13.71
13.75
88.02%
88.27%
14
กระทรวงคมนาคม
110
621.23
59.81
553.27
613.08
89.06%
98.68%
15
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
35
15.53
0.00
13.92
13.92
89.64%
89.64%
16
กระทรวงสาธารณสุข
128
319.64
25.22
286.75
311.97
89.71%
97.60%
17
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10
1.83
0.00
1.65
1.65
90.31%
90.31%
18
กระทรวงยุติธรรม
78
53.31
0.35
48.37
48.72
90.73%
91.39%
19
กระทรวงการคลัง
27
5.58
0.00
5.07
5.07
90.93%
90.93%
20
กระทรวงกลาโหม
9
1.80
0.00
1.68
1.68
92.83%
92.83%
21
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
410
470.60
4.25
438.39
442.65
93.15%
94.06%
22
หน่วยงานของศาล
5
0.30
0.00
0.30
0.30
100.00%
100.00%
รวม
1,973
3,306.80
322.41
2,674.82
2,997.23
80.88%
90.63%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.บังคับคดี จ.มุกดาหาร
1
0.19
0.00
0.19
0.19
100.00%
100.00%
2
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
2
0.06
0.00
0.06
0.06
100.00%
100.00%
3
สนง.อัยการจังหวัดมุกดาหาร
2
0.10
0.00
0.10
0.10
100.00%
100.00%
4
สนง.ประจำศาลจังหวัดมุกดาหาร
3
0.24
0.00
0.24
0.24
100.00%
100.00%
5
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
21
133.31
0.00
129.58
129.58
97.20%
97.20%
6
โรงพยาบาลมุกดาหาร
31
214.35
5.30
207.63
212.93
96.86%
99.33%
7
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
23
7.87
0.00
7.61
7.61
96.64%
96.64%
8
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
6
0.88
0.00
0.85
0.85
95.95%
95.95%
9
สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร
3
0.44
0.00
0.42
0.42
95.85%
95.85%
10
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
15
14.90
0.02
14.26
14.28
95.72%
95.86%
11
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
7
0.95
0.00
0.90
0.90
95.03%
95.03%
12
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
18
5.47
0.00
5.19
5.19
94.76%
94.76%
13
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
27
18.60
0.04
17.52
17.57
94.18%
94.42%
14
โครงการชลประทานมุกดาหาร
147
361.81
1.54
340.74
342.28
94.17%
94.60%
15
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
13
7.26
0.00
6.79
6.79
93.55%
93.55%
16
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
254
287.94
3.75
268.40
272.15
93.21%
94.51%
17
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย
14
6.88
0.00
6.42
6.42
93.19%
93.19%
18
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จ.มุกดาหาร
3
0.30
0.00
0.28
0.28
93.05%
93.05%
19
สนง.สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
5
1.57
0.00
1.46
1.46
92.92%
92.92%
20
สนง.สัสดี จ.มุกดาหาร
9
1.80
0.00
1.68
1.68
92.83%
92.83%
21
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
12
8.92
0.00
8.27
8.27
92.77%
92.77%
22
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
29
12.02
0.13
11.14
11.27
92.67%
93.78%
23
สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
5
1.79
0.00
1.65
1.65
92.59%
92.59%
24
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
31
30.78
0.06
28.31
28.37
91.98%
92.17%
25
สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร
12
3.02
0.12
2.77
2.89
91.88%
95.80%
26
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
27
12.19
0.15
11.16
11.30
91.54%
92.74%
27
เรือนจำ จ.มุกดาหาร
49
39.99
0.22
36.40
36.62
91.01%
91.57%
28
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร
12
1.76
0.00
1.60
1.60
90.85%
90.85%
29
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
59
32.46
2.49
29.46
31.96
90.75%
98.43%
30
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
12
5.77
0.00
5.23
5.23
90.58%
90.58%
31
สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.มุกดาหาร
10
0.81
0.00
0.74
0.74
90.54%
90.54%
32
สนง.ประมงจังหวัด
19
2.41
0.00
2.18
2.18
90.33%
90.33%
33
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
24
10.83
0.00
9.78
9.78
90.31%
90.31%
34
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
10
1.83
0.00
1.65
1.65
90.31%
90.31%
35
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
22
9.80
0.00
8.83
8.83
90.16%
90.16%
36
สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร
15
1.92
0.00
1.73
1.73
90.08%
90.08%
37
ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
10
3.53
0.02
3.18
3.20
89.90%
90.48%
38
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
16
9.15
0.01
8.22
8.23
89.88%
90.02%
39
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
24
10.39
0.00
9.31
9.31
89.62%
89.62%
40
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
33
338.91
33.01
302.41
335.42
89.22%
98.96%
41
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
8
2.36
0.00
2.10
2.10
89.10%
89.10%
42
บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
11
5.75
0.00
5.12
5.12
88.96%
88.96%
43
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
15
6.75
0.02
6.00
6.03
88.90%
89.24%
44
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
66
278.34
26.46
247.44
273.91
88.90%
98.40%
45
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
1
0.09
0.00
0.08
0.08
88.04%
88.04%
46
สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร
16
2.75
0.12
2.41
2.53
87.64%
91.93%
47
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
49
252.21
11.93
220.74
232.67
87.52%
92.25%
48
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
21
6.24
0.00
5.44
5.44
87.21%
87.21%
49
ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
10
11.24
0.08
9.80
9.88
87.15%
87.84%
50
สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร
19
5.08
0.00
4.39
4.39
86.48%
86.48%
51
สนง.พลังงาน จ.มุกดาหาร
5
1.29
0.00
1.12
1.12
86.22%
86.48%
52
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
11
3.98
0.34
3.42
3.76
86.05%
94.56%
53
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
17
3.74
0.05
3.19
3.24
85.25%
86.57%
54
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
15
5.88
0.13
5.00
5.12
85.01%
87.21%
55
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
43
23.20
0.00
19.68
19.68
84.83%
84.83%
56
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
5
0.71
0.00
0.60
0.60
84.81%
84.81%
57
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
10
3.05
0.00
2.57
2.57
84.30%
84.30%
58
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
30
5.27
0.00
4.42
4.42
83.84%
83.84%
59
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
24
10.16
0.00
8.50
8.50
83.74%
83.74%
60
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร
18
5.68
0.04
4.72
4.76
83.24%
83.92%
61
กอ.รมน.
17
3.32
0.00
2.76
2.76
83.12%
83.12%
62
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
10
2.89
0.00
2.39
2.39
82.52%
82.52%
63
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
48
116.37
0.00
95.92
95.92
82.42%
82.42%
64
สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร
5
0.56
0.00
0.46
0.46
80.90%
80.90%
65
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
24
54.87
1.21
44.28
45.49
80.70%
82.91%
66
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1
0.04
0.00
0.03
0.03
80.31%
80.31%
67
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
94
104.99
19.92
78.85
98.77
75.09%
94.07%
68
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
15
6.59
0.00
4.55
4.56
69.14%
69.21%
69
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.มุกดาหาร
5
1.70
0.00
1.18
1.18
68.96%
68.96%
70
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
21
70.68
2.66
46.70
49.36
66.07%
69.83%
71
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
141
368.20
51.08
212.18
263.25
57.62%
71.49%
72
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
24
35.49
16.39
15.27
31.67
43.04%
89.23%
73
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
77
152.66
77.94
62.99
140.93
41.26%
92.31%
74
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
27
104.78
54.59
41.21
95.80
39.32%
91.43%
75
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
23
36.74
6.26
11.82
18.08
32.16%
49.20%
76
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
12
9.94
6.29
3.16
9.46
31.81%
95.11%
รวม
1,973
3,306.80
322.41
2,674.82
2,997.23
80.88%
90.63%
×