งบส่วนราชการ

���������������������������������������
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
58
84.68
0.06
12.67
12.73
14.96%
15.03%
2
กระทรวงการคลัง
24
7.94
3.76
1.53
5.29
19.31%
66.63%
3
กระทรวงพาณิชย์
14
4.40
0.01
0.86
0.86
19.50%
19.66%
4
กระทรวงอุตสาหกรรม
9
2.40
0.59
0.48
1.07
20.07%
44.61%
5
กระทรวงมหาดไทย
156
314.82
24.46
65.76
90.22
20.88%
28.65%
6
กระทรวงคมนาคม
65
402.61
252.06
89.80
341.85
22.30%
84.91%
7
กระทรวงสาธารณสุข
66
102.77
52.42
23.33
75.75
22.70%
73.71%
8
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
317
696.96
97.65
176.77
274.42
25.36%
39.37%
9
สำนักนายกรัฐมนตรี
20
1.83
0.00
0.47
0.47
25.71%
25.71%
10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
185
520.83
5.59
173.65
179.23
33.34%
34.41%
11
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
31
10.68
2.54
3.66
6.19
34.24%
57.98%
12
กระทรวงศึกษาธิการ
357
270.17
5.63
92.57
98.20
34.26%
36.34%
13
กระทรวงแรงงาน
51
7.39
0.09
2.92
3.01
39.52%
40.78%
14
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11
0.90
0.00
0.36
0.36
40.00%
40.00%
15
กระทรวงพลังงาน
2
0.54
0.00
0.22
0.22
40.25%
40.25%
16
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
21
6.39
0.08
2.70
2.77
42.20%
43.39%
17
กระทรวงกลาโหม
7
0.73
0.00
0.32
0.32
44.13%
44.13%
18
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
10
1.02
0.00
0.46
0.46
45.34%
45.34%
19
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9
2.33
0.02
1.22
1.23
52.30%
52.95%
20
กระทรวงวัฒนธรรม
24
2.61
0.00
1.42
1.42
54.30%
54.30%
21
กระทรวงยุติธรรม
36
17.22
0.25
12.67
12.92
73.58%
75.04%
22
หน่วยงานของศาล
3
0.07
0.00
0.07
0.07
100.00%
100.00%
รวม
1,476
2,459.28
445.18
663.90
1,109.08
26.99%
45.09%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.ประจำศาลจังหวัดมุกดาหาร
1
0.04
0.00
0.04
0.04
100.00%
100.00%
2
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
2
0.03
0.00
0.03
0.03
100.00%
100.00%
3
สนง.อัยการจังหวัดมุกดาหาร
3
0.05
0.00
0.05
0.05
100.00%
100.00%
4
เรือนจำ จ.มุกดาหาร
13
11.20
0.00
10.02
10.02
89.41%
89.41%
5
สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
4
0.42
0.00
0.37
0.37
88.28%
88.28%
6
สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร
4
0.20
0.00
0.17
0.17
83.36%
83.36%
7
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
8
156.21
0.00
121.55
121.55
77.80%
77.80%
8
สนง.บังคับคดี จ.มุกดาหาร
2
0.16
0.00
0.12
0.12
73.86%
73.86%
9
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
27
70.58
0.00
51.56
51.56
73.04%
73.04%
10
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
15
2.68
0.02
1.95
1.96
72.48%
73.07%
11
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
19
3.14
0.00
1.97
1.97
62.79%
62.79%
12
สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร
1
0.16
0.00
0.10
0.10
62.63%
62.63%
13
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1
0.01
0.00
0.01
0.01
58.21%
58.21%
14
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
15
3.55
0.00
2.03
2.03
57.18%
57.18%
15
สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร
12
0.75
0.00
0.42
0.42
55.47%
55.47%
16
สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร
24
2.61
0.00
1.42
1.42
54.30%
54.30%
17
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
14
2.95
0.00
1.58
1.58
53.47%
53.47%
18
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
8
2.29
0.02
1.20
1.22
52.44%
53.10%
19
สนง.สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
4
0.81
0.02
0.41
0.44
50.93%
53.89%
20
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
19
6.56
0.00
3.28
3.28
49.99%
49.99%
21
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
13
2.66
0.07
1.31
1.39
49.31%
52.11%
22
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
56
117.46
11.47
57.38
68.85
48.84%
58.60%
23
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร
10
0.81
0.00
0.39
0.39
48.40%
48.40%
24
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
6
1.17
0.05
0.56
0.60
47.64%
51.56%
25
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
243
132.80
2.03
62.20
64.23
46.83%
48.36%
26
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.มุกดาหาร
10
1.02
0.00
0.46
0.46
45.34%
45.34%
27
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
14
3.05
0.00
1.37
1.37
44.83%
44.83%
28
สนง.สัสดี จ.มุกดาหาร
7
0.73
0.00
0.32
0.32
44.13%
44.13%
29
สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร
12
2.23
0.20
0.98
1.18
44.13%
53.01%
30
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
4
0.33
0.00
0.14
0.14
43.78%
43.78%
31
บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
6
2.38
0.00
1.02
1.02
43.08%
43.08%
32
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
1
0.03
0.00
0.01
0.01
42.64%
42.64%
33
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
8
1.02
0.00
0.43
0.43
42.41%
42.41%
34
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย
7
2.45
0.08
1.04
1.11
42.36%
45.46%
35
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
5
4.00
0.00
1.68
1.68
42.00%
42.00%
36
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
7
2.81
0.25
1.17
1.42
41.62%
50.59%
37
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
8
1.45
0.16
0.60
0.76
41.36%
52.70%
38
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
8
1.57
0.00
0.64
0.64
40.61%
40.61%
39
สนง.พลังงาน จ.มุกดาหาร
2
0.54
0.00
0.22
0.22
40.25%
40.25%
40
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
11
0.90
0.00
0.36
0.36
40.00%
40.00%
41
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
11
24.53
0.43
9.76
10.20
39.80%
41.57%
42
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
4
0.51
0.00
0.20
0.20
39.22%
39.22%
43
สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.มุกดาหาร
10
0.42
0.00
0.15
0.15
36.18%
36.18%
44
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
13
5.14
0.76
1.82
2.59
35.49%
50.37%
45
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
29
4.81
0.09
1.66
1.75
34.56%
36.47%
46
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
31
10.68
2.54
3.66
6.19
34.24%
57.98%
47
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
19
2.36
0.00
0.80
0.80
33.82%
33.82%
48
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
14
5.25
0.67
1.73
2.40
32.96%
45.72%
49
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
13
13.24
0.08
4.10
4.18
30.96%
31.57%
50
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
19
2.78
0.83
0.84
1.68
30.34%
60.27%
51
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
13
14.25
0.00
4.31
4.31
30.23%
30.23%
52
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จ.มุกดาหาร
3
0.15
0.00
0.04
0.04
29.74%
29.74%
53
โรงพยาบาลมุกดาหาร
18
29.15
13.08
8.48
21.56
29.07%
73.95%
54
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
19
28.28
0.06
8.17
8.23
28.89%
29.09%
55
สนง.ประมงจังหวัด
17
1.05
0.00
0.30
0.30
28.57%
28.57%
56
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
17
9.52
0.52
2.47
2.99
25.93%
31.39%
57
โครงการชลประทานมุกดาหาร
104
650.54
92.45
159.13
251.58
24.46%
38.67%
58
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
31
357.77
236.71
86.10
322.81
24.06%
90.22%
59
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร
15
3.01
0.02
0.70
0.72
23.28%
23.87%
60
กอ.รมน.
9
1.39
0.00
0.31
0.31
22.27%
22.27%
61
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
45
73.47
39.34
14.81
54.15
20.15%
73.70%
62
สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร
9
2.40
0.59
0.48
1.07
20.07%
44.61%
63
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
14
4.40
0.01
0.86
0.86
19.50%
19.66%
64
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
14
8.04
0.00
1.26
1.26
15.71%
15.71%
65
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
40
9.86
2.78
1.51
4.30
15.35%
43.58%
66
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
14
10.72
2.48
1.58
4.06
14.74%
37.91%
67
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
9
39.44
0.44
5.04
5.48
12.77%
13.89%
68
ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
9
18.53
0.16
2.36
2.52
12.76%
13.60%
69
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
23
15.59
0.00
1.99
1.99
12.73%
12.73%
70
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
12
6.78
0.00
0.65
0.65
9.59%
9.59%
71
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
26
43.39
15.18
3.10
18.28
7.14%
42.12%
72
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
8
6.00
3.74
0.38
4.12
6.37%
68.61%
73
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
11
10.75
0.01
0.38
0.39
3.54%
3.58%
74
ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
8
36.75
0.00
0.78
0.78
2.11%
2.11%
75
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
41
170.46
12.28
2.87
15.14
1.68%
8.88%
76
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
150
294.04
5.59
0.54
6.13
0.18%
2.08%
รวม
1,476
2,459.28
445.18
663.90
1,109.08
26.99%
45.09%
×