งบส่วนราชการ

���������������������������������������
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
62
88.01
35.25
19.17
54.42
21.78%
61.83%
2
กระทรวงพาณิชย์
15
4.45
0.02
1.22
1.24
27.29%
27.76%
3
กระทรวงมหาดไทย
160
324.26
20.18
96.61
116.79
29.79%
36.01%
4
กระทรวงอุตสาหกรรม
9
2.40
0.69
0.74
1.43
30.70%
59.46%
5
กระทรวงการคลัง
26
6.67
3.76
2.11
5.86
31.57%
87.88%
6
กระทรวงสาธารณสุข
62
99.05
52.66
31.34
84.00
31.64%
84.80%
7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
186
520.87
10.84
177.65
188.49
34.10%
36.18%
8
กระทรวงคมนาคม
74
494.56
196.17
170.27
366.44
34.42%
74.09%
9
กระทรวงพลังงาน
3
0.80
0.00
0.28
0.28
35.14%
35.14%
10
กระทรวงศึกษาธิการ
398
307.60
24.61
142.71
167.32
46.39%
54.39%
11
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
340
685.71
54.38
321.92
376.30
46.94%
54.87%
12
สำนักนายกรัฐมนตรี
21
1.94
0.00
1.02
1.02
52.50%
52.50%
13
กระทรวงแรงงาน
52
7.52
0.21
4.07
4.27
54.07%
56.83%
14
กระทรวงกลาโหม
8
0.78
0.00
0.45
0.45
57.78%
57.78%
15
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11
0.95
0.00
0.56
0.56
59.14%
59.14%
16
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
21
6.43
0.05
3.82
3.86
59.40%
60.12%
17
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
31
10.68
1.12
6.97
8.09
65.26%
75.78%
18
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
10
1.02
0.00
0.67
0.67
66.04%
66.04%
19
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10
2.35
0.02
1.61
1.63
68.46%
69.11%
20
กระทรวงวัฒนธรรม
25
2.75
0.00
1.97
1.97
71.56%
71.56%
21
กระทรวงยุติธรรม
38
21.45
0.40
17.13
17.53
79.87%
81.73%
22
หน่วยงานของศาล
3
0.08
0.00
0.08
0.08
100.00%
100.00%
รวม
1,565
2,590.32
400.36
1,002.34
1,402.70
38.69%
54.15%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.ประจำศาลจังหวัดมุกดาหาร
1
0.05
0.00
0.05
0.05
100.00%
100.00%
2
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
2
0.03
0.00
0.03
0.03
100.00%
100.00%
3
สนง.อัยการจังหวัดมุกดาหาร
3
0.06
0.00
0.06
0.06
100.00%
100.00%
4
เรือนจำ จ.มุกดาหาร
15
15.30
0.21
13.51
13.72
88.29%
89.66%
5
สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร
2
0.17
0.00
0.14
0.14
82.24%
82.24%
6
สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
4
0.75
0.00
0.59
0.59
78.81%
78.81%
7
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
8
156.21
0.00
121.55
121.55
77.80%
77.80%
8
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
27
70.58
0.00
54.66
54.66
77.43%
77.43%
9
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
20
3.15
0.00
2.40
2.40
76.41%
76.41%
10
สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร
25
2.75
0.00
1.97
1.97
71.56%
71.56%
11
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
13
5.14
0.00
3.58
3.58
69.64%
69.64%
12
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
16
3.67
0.00
2.56
2.56
69.60%
69.60%
13
สนง.สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
4
0.81
0.02
0.56
0.59
69.58%
72.17%
14
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
14
3.14
0.00
2.16
2.16
68.77%
68.77%
15
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
9
2.32
0.02
1.59
1.60
68.50%
69.16%
16
สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร
5
0.31
0.00
0.21
0.21
67.94%
67.94%
17
สนง.บังคับคดี จ.มุกดาหาร
2
0.20
0.00
0.13
0.13
67.51%
67.51%
18
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
13
2.68
0.00
1.79
1.79
66.95%
66.95%
19
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร
10
0.81
0.00
0.54
0.54
66.90%
66.90%
20
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
57
126.35
4.42
84.11
88.53
66.56%
70.06%
21
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
15
4.29
0.02
2.83
2.85
66.04%
66.54%
22
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.มุกดาหาร
10
1.02
0.00
0.67
0.67
66.04%
66.04%
23
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
1
0.03
0.00
0.02
0.02
65.49%
65.49%
24
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
31
10.68
1.12
6.97
8.09
65.26%
75.78%
25
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
19
6.22
0.22
4.06
4.28
65.23%
68.78%
26
บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
6
2.39
0.00
1.54
1.54
64.57%
64.57%
27
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1
0.01
0.00
0.01
0.01
62.91%
62.91%
28
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
6
1.17
0.02
0.72
0.74
62.04%
63.75%
29
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
14
3.09
0.00
1.87
1.87
60.65%
60.65%
30
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
8
1.45
0.11
0.88
0.99
60.44%
68.01%
31
สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร
12
0.85
0.00
0.51
0.51
60.23%
60.23%
32
สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.มุกดาหาร
10
0.42
0.00
0.25
0.25
59.19%
59.19%
33
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
11
0.95
0.00
0.56
0.56
59.14%
59.14%
34
สนง.สัสดี จ.มุกดาหาร
8
0.78
0.00
0.45
0.45
57.78%
57.78%
35
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย
7
2.47
0.05
1.42
1.47
57.40%
59.27%
36
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
9
1.14
0.00
0.65
0.65
57.30%
57.30%
37
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
254
162.37
4.14
92.98
97.12
57.26%
59.81%
38
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
7
2.86
0.19
1.62
1.81
56.44%
63.04%
39
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
4
0.51
0.00
0.29
0.29
56.37%
56.37%
40
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
16
26.86
0.39
14.76
15.15
54.94%
56.40%
41
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
8
1.57
0.00
0.86
0.86
54.69%
54.69%
42
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
5
0.54
0.00
0.29
0.29
52.78%
52.78%
43
กอ.รมน.
10
1.50
0.00
0.76
0.76
50.53%
50.53%
44
สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร
13
2.34
0.69
1.15
1.84
49.02%
78.69%
45
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
29
4.84
0.93
2.37
3.30
48.89%
68.13%
46
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
14
5.14
0.67
2.46
3.13
47.81%
60.83%
47
โครงการชลประทานมุกดาหาร
105
625.93
44.55
294.45
339.00
47.04%
54.15%
48
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
20
2.80
0.81
1.29
2.10
46.02%
74.88%
49
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
24
2.65
0.00
1.21
1.21
45.86%
45.86%
50
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
32
357.79
165.73
162.28
328.02
45.35%
91.67%
51
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
5
5.33
1.59
2.37
3.96
44.49%
74.40%
52
โรงพยาบาลมุกดาหาร
19
29.32
14.58
12.37
26.95
42.18%
91.90%
53
สนง.ประมงจังหวัด
17
1.07
0.00
0.45
0.45
41.54%
41.54%
54
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
18
16.19
0.35
6.29
6.64
38.84%
41.01%
55
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จ.มุกดาหาร
3
0.15
0.00
0.06
0.06
38.63%
38.63%
56
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
19
29.30
0.01
11.04
11.05
37.69%
37.71%
57
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
15
13.27
0.00
4.77
4.77
35.94%
35.94%
58
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร
15
3.01
0.21
1.08
1.29
35.90%
42.78%
59
สนง.พลังงาน จ.มุกดาหาร
3
0.80
0.00
0.28
0.28
35.14%
35.14%
60
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
18
11.94
6.04
4.18
10.22
35.00%
85.63%
61
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
15
7.98
2.41
2.74
5.15
34.32%
64.47%
62
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
17
9.60
0.39
3.08
3.47
32.03%
36.09%
63
สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร
9
2.40
0.69
0.74
1.43
30.70%
59.46%
64
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
12
40.31
0.37
11.70
12.07
29.02%
29.94%
65
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
26
16.46
0.00
4.60
4.60
27.94%
27.94%
66
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
15
4.45
0.02
1.22
1.24
27.29%
27.76%
67
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
40
69.58
38.08
18.91
56.99
27.18%
81.91%
68
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
59
21.66
7.16
4.49
11.64
20.72%
53.76%
69
ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
11
19.03
13.26
3.31
16.57
17.40%
87.09%
70
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
12
6.98
0.00
0.86
0.86
12.37%
12.37%
71
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
9
4.29
3.74
0.45
4.19
10.58%
97.63%
72
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
14
11.31
0.06
0.95
1.01
8.39%
8.89%
73
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
34
135.32
30.32
7.11
37.43
5.25%
27.66%
74
ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
9
36.87
33.66
1.10
34.75
2.98%
94.26%
75
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
41
170.46
12.28
4.38
16.66
2.57%
9.77%
76
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
151
294.08
10.84
1.44
12.28
0.48%
4.17%
รวม
1,565
2,590.32
400.36
1,002.34
1,402.70
38.69%
54.15%
×