งบส่วนราชการ

���������������������������������������
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
65
92.98
43.45
24.41
67.87
26.25%
72.98%
2
กระทรวงพาณิชย์
15
4.49
1.82
1.48
3.30
32.99%
73.51%
3
กระทรวงสาธารณสุข
62
129.17
47.30
43.30
90.60
33.52%
70.13%
4
กระทรวงมหาดไทย
163
332.75
20.28
119.50
139.79
35.91%
42.00%
5
กระทรวงอุตสาหกรรม
9
2.54
0.63
0.93
1.56
36.48%
61.31%
6
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11
1.72
0.01
0.70
0.71
40.91%
41.26%
7
กระทรวงคมนาคม
75
519.16
247.45
214.91
462.36
41.39%
89.06%
8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
190
663.73
30.97
282.97
313.94
42.63%
47.29%
9
กระทรวงแรงงาน
53
11.10
0.14
4.75
4.89
42.80%
44.04%
10
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
10
1.79
0.00
0.92
0.92
51.48%
51.48%
11
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
349
714.17
51.17
371.58
422.76
52.03%
59.19%
12
กระทรวงการคลัง
27
7.04
2.40
3.84
6.23
54.48%
88.51%
13
กระทรวงวัฒนธรรม
26
4.12
0.02
2.31
2.33
56.12%
56.58%
14
กระทรวงศึกษาธิการ
416
324.97
35.08
189.22
224.30
58.22%
69.01%
15
กระทรวงพลังงาน
3
0.98
0.00
0.58
0.58
59.03%
59.03%
16
สำนักนายกรัฐมนตรี
22
2.07
0.00
1.25
1.25
60.38%
60.38%
17
กระทรวงยุติธรรม
38
29.49
2.78
19.34
22.12
65.58%
75.01%
18
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
31
11.99
0.64
8.76
9.40
73.06%
78.41%
19
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
21
6.60
0.03
4.98
5.01
75.38%
75.84%
20
กระทรวงกลาโหม
8
0.79
0.00
0.61
0.61
77.92%
77.92%
21
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10
2.46
0.02
1.97
1.99
80.06%
80.68%
22
หน่วยงานของศาล
4
0.16
0.00
0.16
0.16
100.00%
100.00%
รวม
1,608
2,864.29
484.19
1,298.48
1,782.67
45.33%
62.23%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.ประจำศาลจังหวัดมุกดาหาร
1
0.07
0.00
0.07
0.07
100.00%
100.00%
2
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
3
0.10
0.00
0.10
0.10
100.00%
100.00%
3
สนง.อัยการจังหวัดมุกดาหาร
3
0.07
0.00
0.07
0.07
100.00%
100.00%
4
สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร
2
0.17
0.00
0.16
0.16
99.29%
99.29%
5
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
8
255.97
0.00
221.31
221.31
86.45%
86.45%
6
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
14
3.18
0.00
2.67
2.67
83.97%
83.97%
7
สนง.สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
5
0.81
0.02
0.68
0.70
83.58%
85.80%
8
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
16
3.68
0.00
3.05
3.05
82.96%
82.96%
9
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
58
126.37
3.87
102.67
106.54
81.24%
84.31%
10
บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
6
2.53
0.00
2.05
2.05
81.07%
81.07%
11
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
9
2.39
0.02
1.94
1.96
81.06%
81.70%
12
เรือนจำ จ.มุกดาหาร
15
18.84
2.59
14.80
17.39
78.56%
92.32%
13
สนง.สัสดี จ.มุกดาหาร
8
0.79
0.00
0.61
0.61
77.92%
77.92%
14
สนง.บังคับคดี จ.มุกดาหาร
2
0.20
0.00
0.15
0.15
77.58%
77.58%
15
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย
7
2.47
0.03
1.84
1.87
74.45%
75.67%
16
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
31
11.99
0.64
8.76
9.40
73.06%
78.41%
17
สนง.ประมงจังหวัด
17
1.08
0.00
0.79
0.79
72.92%
72.92%
18
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
9
1.15
0.00
0.82
0.82
71.65%
71.65%
19
สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร
12
0.86
0.01
0.62
0.62
71.60%
72.43%
20
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
16
4.87
0.02
3.47
3.50
71.33%
71.80%
21
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
17
27.08
0.35
19.21
19.56
70.94%
72.22%
22
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
256
173.52
3.76
121.32
125.08
69.91%
72.08%
23
สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.มุกดาหาร
10
0.43
0.00
0.30
0.30
69.62%
69.62%
24
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
4
0.53
0.00
0.37
0.37
69.17%
69.17%
25
สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร
5
0.32
0.00
0.22
0.22
68.42%
68.42%
26
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
8
1.60
0.00
1.08
1.08
67.83%
67.83%
27
สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
4
1.07
0.00
0.69
0.69
64.40%
64.40%
28
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1
0.01
0.00
0.01
0.01
62.91%
62.91%
29
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
23
17.99
0.04
10.87
10.91
60.41%
60.65%
30
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
5
0.57
0.00
0.35
0.35
60.38%
60.38%
31
สนง.พลังงาน จ.มุกดาหาร
3
0.98
0.00
0.58
0.58
59.03%
59.03%
32
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
8
1.94
0.05
1.13
1.18
58.02%
60.84%
33
กอ.รมน.
11
1.63
0.00
0.94
0.94
57.94%
57.94%
34
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
19
8.73
0.00
4.97
4.97
56.88%
56.88%
35
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
60
24.51
3.91
13.93
17.84
56.82%
72.77%
36
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
5
5.33
1.29
3.01
4.31
56.56%
80.81%
37
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
30
5.35
0.92
3.02
3.94
56.36%
73.61%
38
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จ.มุกดาหาร
3
0.15
0.00
0.08
0.08
56.14%
56.14%
39
สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร
26
4.12
0.02
2.31
2.33
56.12%
56.58%
40
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
21
5.01
0.00
2.78
2.78
55.56%
55.56%
41
โครงการชลประทานมุกดาหาร
106
637.19
45.60
328.89
374.49
51.61%
58.77%
42
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
31
112.07
0.00
57.77
57.77
51.55%
51.55%
43
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.มุกดาหาร
10
1.79
0.00
0.92
0.92
51.48%
51.48%
44
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
33
375.39
141.97
189.73
331.70
50.54%
88.36%
45
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
13
4.12
0.00
2.00
2.00
48.59%
48.59%
46
สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร
14
3.10
0.54
1.49
2.03
48.03%
65.54%
47
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
20
3.66
0.71
1.66
2.37
45.40%
64.74%
48
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
16
8.37
0.01
3.79
3.80
45.31%
45.37%
49
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
15
14.30
5.30
6.37
11.67
44.53%
81.61%
50
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
14
5.40
0.00
2.40
2.40
44.49%
44.49%
51
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
1
0.07
0.00
0.03
0.03
44.20%
44.20%
52
โรงพยาบาลมุกดาหาร
19
43.21
10.49
19.06
29.56
44.11%
68.40%
53
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
15
9.12
0.00
4.02
4.02
44.09%
44.09%
54
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
9
4.32
2.38
1.89
4.27
43.72%
98.83%
55
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร
11
1.46
0.00
0.63
0.63
43.26%
43.26%
56
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
28
17.05
0.00
7.24
7.24
42.47%
42.47%
57
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
12
40.77
0.37
16.99
17.36
41.67%
42.58%
58
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
15
8.03
2.91
3.30
6.21
41.09%
77.28%
59
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
24
3.73
0.00
1.53
1.53
41.07%
41.07%
60
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
11
1.72
0.01
0.70
0.71
40.91%
41.26%
61
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
6
1.95
0.00
0.77
0.77
39.66%
39.66%
62
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
7
5.06
0.19
1.99
2.18
39.27%
43.00%
63
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
17
9.63
1.14
3.61
4.75
37.52%
49.30%
64
สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร
9
2.54
0.63
0.93
1.56
36.48%
61.31%
65
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
20
35.75
8.51
12.97
21.47
36.27%
60.07%
66
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
23
12.83
6.04
4.53
10.58
35.33%
82.45%
67
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
15
4.49
1.82
1.48
3.30
32.99%
73.51%
68
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร
15
4.50
0.13
1.34
1.47
29.76%
32.65%
69
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
40
85.81
36.81
24.15
60.96
28.14%
71.03%
70
ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
11
19.03
13.27
4.16
17.43
21.84%
91.58%
71
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
34
141.83
105.43
24.05
129.48
16.95%
91.29%
72
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
13
7.27
0.00
1.09
1.09
14.99%
14.99%
73
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
19
12.05
5.94
1.18
7.12
9.76%
59.10%
74
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
41
177.78
11.82
6.99
18.82
3.93%
10.58%
75
ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
9
34.79
33.66
1.12
34.78
3.22%
99.96%
76
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
151
295.69
30.97
3.89
34.86
1.31%
11.78%
รวม
1,608
2,864.29
484.19
1,298.48
1,782.67
45.33%
62.23%
×