งบส่วนราชการ

���������������������������������������
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
กระทรวงการคลัง
30
30.82
21.00
8.72
29.71
28.28%
96.41%
2
กระทรวงมหาดไทย
182
461.74
9.81
243.24
253.04
52.67%
54.80%
3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
220
698.85
152.18
373.33
525.52
53.42%
75.19%
4
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
85
131.44
43.80
70.71
114.51
53.80%
87.12%
5
กระทรวงสาธารณสุข
65
145.86
38.41
87.26
125.67
59.82%
86.16%
6
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
13
6.06
0.02
3.86
3.87
63.65%
63.90%
7
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
13
2.00
0.00
1.41
1.41
70.52%
70.52%
8
กระทรวงอุตสาหกรรม
10
2.75
0.24
1.97
2.21
71.78%
80.35%
9
กระทรวงวัฒนธรรม
27
5.59
0.01
4.06
4.07
72.65%
72.77%
10
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
12
2.38
0.00
1.73
1.73
72.82%
72.82%
11
กระทรวงแรงงาน
66
15.01
0.18
10.99
11.17
73.20%
74.42%
12
กระทรวงพลังงาน
3
1.18
0.00
0.90
0.90
75.75%
75.75%
13
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
22
12.74
0.00
9.77
9.77
76.67%
76.67%
14
กระทรวงกลาโหม
9
1.86
0.00
1.45
1.45
78.09%
78.09%
15
กระทรวงศึกษาธิการ
453
465.89
24.61
377.54
402.15
81.03%
86.31%
16
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
31
18.07
0.49
14.84
15.32
82.12%
84.81%
17
กระทรวงพาณิชย์
15
5.96
0.01
4.92
4.93
82.51%
82.62%
18
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
386
741.24
41.79
636.93
678.72
85.92%
91.56%
19
กระทรวงคมนาคม
90
566.14
53.65
486.54
540.19
85.94%
95.41%
20
สำนักนายกรัฐมนตรี
24
3.38
0.00
2.94
2.94
86.83%
86.83%
21
กระทรวงยุติธรรม
41
46.87
0.18
41.08
41.27
87.66%
88.05%
22
หน่วยงานของศาล
7
0.38
0.00
0.38
0.38
100.00%
100.00%
รวม
1,804
3,366.20
386.37
2,384.57
2,770.94
70.83%
82.31%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1
0.02
0.00
0.02
0.02
100.00%
100.00%
2
สนง.อัยการจังหวัดมุกดาหาร
3
0.10
0.00
0.10
0.10
100.00%
100.00%
3
สนง.ประจำศาลจังหวัดมุกดาหาร
2
0.14
0.00
0.14
0.14
100.00%
100.00%
4
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
5
0.24
0.00
0.24
0.24
100.00%
100.00%
5
สนง.บังคับคดี จ.มุกดาหาร
2
0.24
0.00
0.24
0.24
99.92%
99.92%
6
สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร
5
0.33
0.00
0.32
0.32
97.71%
97.71%
7
สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร
5
0.47
0.00
0.45
0.45
97.00%
97.00%
8
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
10
5.32
0.00
5.16
5.16
96.97%
96.97%
9
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
10
7.66
0.00
7.34
7.34
95.77%
95.77%
10
เรือนจำ จ.มุกดาหาร
18
33.88
0.18
31.95
32.13
94.29%
94.83%
11
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
63
204.31
1.10
192.18
193.28
94.06%
94.60%
12
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จ.มุกดาหาร
3
0.24
0.00
0.22
0.22
93.32%
93.32%
13
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
79
31.66
0.24
29.51
29.75
93.20%
93.95%
14
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
34
382.34
16.07
351.18
367.25
91.85%
96.05%
15
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
16
7.16
0.03
6.54
6.57
91.27%
91.72%
16
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
264
253.28
9.35
222.28
231.63
87.76%
91.45%
17
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
16
57.09
5.04
49.98
55.02
87.54%
96.37%
18
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
9
3.05
0.00
2.67
2.67
87.53%
87.53%
19
กอ.รมน.
13
2.61
0.00
2.27
2.27
87.00%
87.00%
20
โครงการชลประทานมุกดาหาร
108
639.16
40.68
553.71
594.39
86.63%
92.99%
21
สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.มุกดาหาร
10
0.75
0.00
0.65
0.65
85.87%
85.87%
22
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
20
4.49
0.09
3.80
3.89
84.76%
86.81%
23
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
37
23.26
0.00
19.45
19.45
83.63%
83.63%
24
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
18
17.93
2.12
14.86
16.98
82.88%
94.71%
25
สนง.ประมงจังหวัด
17
2.19
0.00
1.81
1.81
82.71%
82.71%
26
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
15
5.96
0.01
4.92
4.93
82.51%
82.62%
27
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
1
0.09
0.00
0.07
0.07
82.49%
82.49%
28
บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
6
4.37
0.00
3.59
3.59
82.22%
82.22%
29
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
31
18.07
0.49
14.84
15.32
82.12%
84.81%
30
โรงพยาบาลมุกดาหาร
20
51.13
0.00
41.69
41.69
81.53%
81.53%
31
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
19
45.39
0.04
36.84
36.89
81.17%
81.26%
32
สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร
14
3.87
0.00
3.11
3.11
80.35%
80.35%
33
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
22
5.46
0.00
4.36
4.36
79.82%
79.82%
34
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
15
6.09
0.00
4.86
4.86
79.82%
79.82%
35
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
8
277.76
12.25
221.31
233.56
79.67%
84.08%
36
สนง.สัสดี จ.มุกดาหาร
9
1.86
0.00
1.45
1.45
78.09%
78.09%
37
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
13
4.99
0.00
3.87
3.87
77.65%
77.65%
38
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
10
1.94
0.02
1.51
1.53
77.65%
78.70%
39
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร
16
1.64
0.00
1.27
1.27
77.28%
77.28%
40
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
32
133.58
1.98
102.53
104.51
76.76%
78.24%
41
สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
4
1.66
0.00
1.27
1.27
76.59%
76.59%
42
สนง.พลังงาน จ.มุกดาหาร
3
1.18
0.00
0.90
0.90
75.75%
75.75%
43
สนง.สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
5
1.60
0.01
1.20
1.21
75.48%
75.86%
44
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
23
10.61
0.00
7.89
7.89
74.39%
74.39%
45
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
9
2.79
0.05
2.07
2.13
74.26%
76.22%
46
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
47
181.02
37.53
133.29
170.82
73.63%
94.36%
47
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.มุกดาหาร
12
2.38
0.00
1.73
1.73
72.82%
72.82%
48
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
6
2.16
0.00
1.57
1.57
72.66%
72.66%
49
สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร
27
5.59
0.01
4.06
4.07
72.65%
72.77%
50
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
17
9.60
0.00
6.89
6.89
71.79%
71.79%
51
สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร
10
2.75
0.24
1.97
2.21
71.78%
80.35%
52
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
19
7.58
0.00
5.40
5.40
71.17%
71.17%
53
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
8
5.49
0.00
3.90
3.90
71.16%
71.16%
54
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
34
9.92
0.73
7.03
7.77
70.90%
78.29%
55
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
13
2.00
0.00
1.41
1.41
70.52%
70.52%
56
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร
16
6.12
0.18
4.30
4.48
70.23%
73.21%
57
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
19
10.79
0.00
7.44
7.44
68.93%
68.93%
58
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
13
7.26
0.00
5.00
5.00
68.79%
68.79%
59
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
29
6.54
0.00
4.44
4.44
67.82%
67.82%
60
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย
7
5.32
0.00
3.50
3.50
65.89%
65.89%
61
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
26
28.59
0.11
18.31
18.42
64.06%
64.44%
62
สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร
16
1.93
0.00
1.22
1.22
63.43%
63.43%
63
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
12
5.97
0.02
3.79
3.80
63.38%
63.64%
64
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
16
13.71
1.78
8.57
10.35
62.51%
75.46%
65
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
25
14.61
0.00
8.58
8.58
58.75%
58.75%
66
ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
11
23.61
7.92
13.48
21.40
57.07%
90.62%
67
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
25
62.76
18.90
32.43
51.33
51.68%
81.79%
68
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
42
94.49
38.41
45.34
83.76
47.98%
88.64%
69
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
9
3.29
1.66
1.51
3.16
45.86%
96.19%
70
ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
10
37.65
24.90
11.39
36.29
30.23%
96.38%
71
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
26
11.28
0.03
3.37
3.40
29.92%
30.16%
72
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
15
9.84
0.00
2.78
2.78
28.20%
28.20%
73
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
24
41.63
2.97
7.62
10.59
18.29%
25.43%
74
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
180
287.52
137.96
49.49
187.45
17.21%
65.19%
75
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
41
185.09
2.30
27.47
29.77
14.84%
16.08%
76
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
6
21.77
20.99
0.62
21.61
2.86%
99.28%
รวม
1,804
3,366.20
386.37
2,384.57
2,770.94
70.83%
82.31%
×