งบส่วนราชการ

������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %

ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
69
86.44
86.44
0.00
86.44
100.00%
2
กระทรวงกลาโหม
3
1.52
1.52
0.00
1.52
100.00%
3
สำนักนายกรัฐมนตรี
30
7.68
7.68
0.00
7.68
100.00%
4
กระทรวงพาณิชย์
20
4.41
4.41
0.00
4.41
99.99%
5
กระทรวงอุตสาหกรรม
14
3.54
3.54
0.00
3.54
99.99%
6
กระทรวงคมนาคม
81
583.13
583.13
0.00
583.13
99.99%
7
กระทรวงสาธารณสุข
134
133.63
133.62
0.00
133.62
99.99%
8
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
7
2.24
2.24
0.00
2.24
99.97%
9
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
54
26.85
26.84
0.00
26.84
99.97%
10
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
16
17.48
17.47
0.00
17.47
99.97%
11
กระทรวงพลังงาน
8
2.59
2.59
0.00
2.59
99.96%
12
กระทรวงยุติธรรม
56
73.08
73.05
0.00
73.05
99.96%
13
กระทรวงแรงงาน
58
17.75
17.74
0.00
17.74
99.95%
14
กระทรวงวัฒนธรรม
45
8.54
8.53
0.00
8.53
99.91%
15
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
370
440.49
439.59
0.00
440.09
99.90%
16
กระทรวงการคลัง
18
11.37
11.35
0.00
11.35
99.80%
17
กระทรวงศึกษาธิการ
513
541.97
540.28
0.00
540.28
99.68%
18
กระทรวงมหาดไทย
266
451.90
440.19
-0.13
450.19
99.62%
19
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
15
2.29
2.27
0.00
2.27
99.27%
20
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
19
6.23
6.18
0.00
6.18
99.25%
21
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
349
588.92
420.59
24.79
562.26
95.47%
รวม
2,145
3,012.02
2,829.26
24.66
2,981.42
98.98%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร
16
3.33
3.33
0.00
3.33
100.00%
2
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
7
3.03
3.03
0.00
3.03
100.00%
3
สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.มุกดาหาร
12
1.07
1.07
0.00
1.07
100.00%
4
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
12
5.56
5.56
0.00
5.56
100.00%
5
สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
1
1.58
1.58
0.00
1.58
100.00%
6
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
34
19.32
19.32
0.00
19.32
100.00%
7
กอ.รมน.
17
6.36
6.36
0.00
6.36
100.00%
8
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
17
6.11
6.11
0.00
6.11
100.00%
9
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
53
251.71
251.71
0.00
251.71
100.00%
10
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
23
53.98
53.98
0.00
53.98
100.00%
11
สนง.สัสดี จ.มุกดาหาร
3
1.52
1.52
0.00
1.52
100.00%
12
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร
16
2.13
2.13
0.00
2.13
100.00%
13
สนง.บังคับคดี จ.มุกดาหาร
2
0.23
0.23
0.00
0.23
100.00%
14
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
18
12.46
12.46
0.00
12.46
100.00%
15
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
5
9.02
9.02
0.00
9.02
100.00%
16
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
6
1.02
1.02
0.00
1.02
100.00%
17
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
2
0.20
0.20
0.00
0.20
100.00%
18
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
14
6.17
6.17
0.00
6.17
100.00%
19
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย
9
8.34
8.34
0.00
8.34
100.00%
20
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
12
4.61
4.61
0.00
4.61
100.00%
21
ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
7
4.12
4.12
0.00
4.12
100.00%
22
สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร
4
0.66
0.66
0.00
0.66
100.00%
23
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จ.มุกดาหาร
3
0.34
0.34
0.00
0.34
100.00%
24
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
19
75.25
75.25
0.00
75.25
100.00%
25
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
12
8.30
8.30
0.00
8.30
100.00%
26
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1
0.25
0.25
0.00
0.25
100.00%
27
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
47
443.15
443.15
0.00
443.15
99.99%
28
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
20
4.41
4.41
0.00
4.41
99.99%
29
โรงพยาบาลมุกดาหาร
17
34.75
34.75
0.00
34.75
99.99%
30
สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร
14
3.54
3.54
0.00
3.54
99.99%
31
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร
11
6.19
6.19
0.00
6.19
99.99%
32
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
10
12.78
12.78
0.00
12.78
99.99%
33
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
27
136.95
136.95
0.00
136.95
99.99%
34
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
13
7.07
7.07
0.00
7.07
99.99%
35
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
301
310.02
310.00
0.00
310.00
99.99%
36
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
17
7.18
7.17
0.00
7.17
99.99%
37
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
114
98.54
98.53
0.00
98.53
99.98%
38
สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร
8
3.41
3.41
0.00
3.41
99.98%
39
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
79
32.27
32.26
0.00
32.26
99.98%
40
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.มุกดาหาร
7
2.24
2.24
0.00
2.24
99.97%
41
บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
8
6.05
6.05
0.00
6.05
99.97%
42
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
16
17.48
17.47
0.00
17.47
99.97%
43
สนง.พลังงาน จ.มุกดาหาร
8
2.59
2.59
0.00
2.59
99.96%
44
เรือนจำ จ.มุกดาหาร
23
59.50
59.47
0.00
59.47
99.95%
45
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
15
3.49
3.49
0.00
3.49
99.95%
46
โครงการชลประทานมุกดาหาร
94
323.24
322.59
0.00
323.08
99.95%
47
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
37
12.46
12.46
0.00
12.46
99.95%
48
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
33
11.18
11.17
0.00
11.17
99.93%
49
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
5
3.53
3.53
0.00
3.53
99.93%
50
สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร
45
8.54
8.53
0.00
8.53
99.91%
51
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
4
6.31
6.30
0.00
6.30
99.89%
52
ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
11
11.88
11.87
0.00
11.87
99.88%
53
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
24
11.82
11.81
0.00
11.81
99.87%
54
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
63
162.63
136.72
0.00
162.39
99.85%
55
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
33
21.28
21.25
0.00
21.25
99.83%
56
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
25
55.86
55.67
0.00
55.67
99.65%
57
สนง.ประมงจังหวัด
19
3.64
3.63
0.00
3.63
99.57%
58
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
15
2.29
2.27
0.00
2.27
99.27%
59
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
17
6.03
5.99
0.00
5.99
99.23%
60
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
10
9.22
9.15
0.00
9.15
99.16%
61
สนง.สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
3
1.81
1.79
0.00
1.79
99.14%
62
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
125
135.00
123.70
-0.13
133.70
99.04%
63
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
28
10.24
10.14
0.00
10.14
99.00%
64
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
31
11.84
11.72
0.00
11.72
98.96%
65
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
28
10.15
10.04
0.00
10.04
98.95%
66
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
26
9.99
9.89
0.00
9.89
98.93%
67
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
18
17.50
17.31
0.00
17.31
98.91%
68
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
37
132.37
126.21
0.00
130.27
98.41%
69
สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร
3
0.53
0.53
0.00
0.53
98.38%
70
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
25
19.42
19.04
0.00
19.04
98.07%
71
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
28
34.55
33.81
0.00
33.81
97.84%
72
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
29
6.52
6.31
0.00
6.31
96.72%
73
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
249
293.92
157.66
24.79
269.59
91.72%
รวม
2,145
3,012.02
2,829.26
24.66
2,981.42
98.98%
×