งบส่วนราชการ

������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %

ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
กระทรวงสาธารณสุข
108
256.44
133.74
66.45
200.19
78.06%
2
กระทรวงยุติธรรม
65
16.73
6.09
3.89
9.98
59.62%
3
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
41
89.25
4.12
37.49
41.61
46.62%
4
กระทรวงการคลัง
13
2.12
0.91
0.03
0.93
44.08%
5
กระทรวงศึกษาธิการ
170
182.68
63.05
6.26
69.30
37.93%
6
กระทรวงอุตสาหกรรม
12
2.53
0.27
0.65
0.92
36.42%
7
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
5
0.53
0.17
0.00
0.17
32.06%
8
กระทรวงแรงงาน
45
8.02
2.47
0.02
2.49
31.03%
9
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9
2.25
0.66
0.00
0.66
29.33%
10
กระทรวงกลาโหม
3
0.69
0.20
0.00
0.20
28.97%
11
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
130
456.70
87.51
46.63
128.61
28.16%
12
กระทรวงพาณิชย์
11
2.17
0.52
0.08
0.60
27.42%
13
กระทรวงวัฒนธรรม
16
2.57
0.68
0.00
0.68
26.49%
14
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9
0.86
0.19
0.00
0.19
22.02%
15
กระทรวงมหาดไทย
190
351.63
38.53
34.00
72.53
20.62%
16
กระทรวงคมนาคม
18
58.53
9.25
1.38
10.63
18.15%
17
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
29
8.92
1.59
0.00
1.59
17.80%
18
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
315
354.99
52.66
10.45
61.67
17.37%
19
กระทรวงพลังงาน
5
0.93
0.14
0.00
0.14
14.62%
20
สำนักนายกรัฐมนตรี
18
1.80
0.18
0.00
0.18
9.90%
21
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
18
25.93
1.90
0.13
2.03
7.81%
รวม
1,230
1,826.27
404.81
207.45
605.29
33.14%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
7
64.85
31.10
33.12
58.69
90.50%
2
โรงพยาบาลมุกดาหาร
21
206.48
131.91
45.19
177.11
85.77%
3
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
2
0.17
0.14
0.00
0.14
80.41%
4
เรือนจำ จ.มุกดาหาร
40
10.07
4.35
3.44
7.79
77.40%
5
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
20
77.17
55.96
0.00
55.96
72.51%
6
สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
1
0.30
0.21
0.00
0.21
67.49%
7
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
3
0.43
0.29
0.00
0.29
66.91%
8
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
8
9.93
1.00
5.56
6.56
66.06%
9
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
11
12.98
0.31
8.14
8.44
65.03%
10
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
14
76.14
2.97
37.49
40.46
53.14%
11
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
102
94.98
49.87
0.00
49.87
52.50%
12
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
10
3.33
1.65
0.00
1.65
49.41%
13
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
5
1.33
0.30
0.33
0.63
47.10%
14
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
12
2.88
1.25
0.10
1.35
46.96%
15
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
84
49.86
1.82
21.26
23.08
46.28%
16
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
11
1.93
0.89
0.00
0.89
46.13%
17
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
8
7.97
3.65
0.00
3.65
45.77%
18
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
9
2.90
0.86
0.45
1.31
45.00%
19
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
11
3.66
1.56
0.00
1.56
42.59%
20
สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร
2
0.18
0.07
0.00
0.07
42.29%
21
สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร
1
0.15
0.06
0.00
0.06
41.69%
22
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
41
13.14
2.41
2.76
5.17
39.32%
23
สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร
12
2.53
0.27
0.65
0.92
36.42%
24
ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
6
4.80
1.50
0.21
1.70
35.49%
25
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
42
125.33
35.76
8.62
44.38
35.41%
26
สนง.สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
3
0.83
0.25
0.03
0.27
32.93%
27
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.มุกดาหาร
5
0.53
0.17
0.00
0.17
32.06%
28
สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร
4
1.18
0.32
0.05
0.37
31.10%
29
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
9
1.96
0.47
0.12
0.60
30.40%
30
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร
9
0.83
0.25
0.00
0.25
30.29%
31
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
8
2.22
0.66
0.00
0.66
29.52%
32
สนง.สัสดี จ.มุกดาหาร
3
0.69
0.20
0.00
0.20
28.97%
33
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
7
1.12
0.32
0.00
0.32
28.87%
34
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
8
4.31
1.24
0.00
1.24
28.80%
35
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
8
18.71
4.80
0.49
5.29
28.26%
36
สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.มุกดาหาร
5
0.40
0.11
0.00
0.11
27.63%
37
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
11
2.17
0.52
0.08
0.60
27.42%
38
สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร
16
2.57
0.68
0.00
0.68
26.49%
39
สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร
11
0.86
0.22
0.00
0.22
25.84%
40
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
18
4.82
1.05
0.19
1.24
25.65%
41
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1
0.02
0.00
0.00
0.00
24.40%
42
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
4
0.37
0.09
0.00
0.09
23.98%
43
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
15
3.58
0.85
0.00
0.85
23.67%
44
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
8
1.38
0.31
0.00
0.31
22.71%
45
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
5
1.84
0.41
0.00
0.41
22.05%
46
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
9
0.86
0.19
0.00
0.19
22.02%
47
บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
9
3.01
0.64
0.00
0.64
21.36%
48
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
5
46.39
8.15
1.05
9.20
19.82%
49
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
15
5.94
1.11
0.00
1.11
18.76%
50
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
12
2.13
0.40
0.00
0.40
18.51%
51
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
13
3.24
0.59
0.00
0.59
18.10%
52
สนง.บังคับคดี จ.มุกดาหาร
1
0.19
0.03
0.00
0.03
17.67%
53
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
11
2.14
0.37
0.00
0.37
17.52%
54
สนง.ประมงจังหวัด
13
0.92
0.16
0.00
0.16
16.87%
55
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
24
7.24
0.68
0.47
1.14
15.77%
56
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
1
0.03
0.01
0.00
0.01
15.74%
57
โครงการชลประทานมุกดาหาร
133
306.76
41.87
6.81
47.24
15.39%
58
สนง.พลังงาน จ.มุกดาหาร
5
0.93
0.14
0.00
0.14
14.62%
59
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย
8
3.78
0.55
0.00
0.55
14.56%
60
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
21
6.40
0.92
0.00
0.92
14.38%
61
ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
3
1.54
0.20
0.00
0.20
12.76%
62
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
4
3.84
0.44
0.00
0.44
11.41%
63
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร
14
2.86
0.29
0.02
0.31
10.83%
64
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จ.มุกดาหาร
3
0.10
0.01
0.00
0.01
9.38%
65
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
99
198.71
0.64
17.19
17.83
8.97%
66
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
18
25.93
1.90
0.13
2.03
7.81%
67
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
8
10.80
0.80
0.00
0.80
7.39%
68
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
6
2.90
0.21
0.00
0.21
7.37%
69
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
20
7.73
0.51
0.00
0.51
6.65%
70
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
11
6.85
0.45
0.00
0.45
6.61%
71
กอ.รมน.
12
1.38
0.06
0.00
0.06
4.53%
72
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
103
314.69
0.45
13.51
13.96
4.43%
73
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
8
35.10
0.00
0.00
0.00
0.00%
รวม
1,230
1,826.27
404.81
207.45
605.29
33.14%
×