งบส่วนราชการ

������������������������������������
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
กระทรวงศึกษาธิการ
184
116.31
4.35
92.34
96.70
79.39%
83.13%
2
กระทรวงยุติธรรม
45
17.47
3.73
9.87
13.59
56.48%
77.82%
3
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
196
332.67
22.83
145.35
168.18
43.69%
50.55%
4
กระทรวงสาธารณสุข
86
50.31
26.91
14.87
41.77
29.54%
83.03%
5
กระทรวงมหาดไทย
145
354.32
57.16
81.97
139.12
23.13%
39.26%
6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
105
314.75
83.91
16.84
100.75
5.35%
32.00%
รวม
761
1,185.82
198.88
361.23
560.12
30.46%
47.23%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
184
116.31
4.35
92.34
96.70
79.39%
83.13%
2
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
4
0.43
0.00
0.27
0.27
62.25%
62.25%
3
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
45
133.81
17.64
78.87
96.51
58.94%
72.12%
4
เรือนจำ จ.มุกดาหาร
45
17.47
3.73
9.87
13.59
56.48%
77.82%
5
โครงการชลประทานมุกดาหาร
143
315.08
13.60
138.86
152.46
44.07%
48.38%
6
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
49
17.16
9.23
6.23
15.45
36.29%
90.06%
7
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
86
50.31
26.91
14.87
41.77
29.54%
83.03%
8
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
105
314.75
83.91
16.84
100.75
5.35%
32.00%
9
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
100
220.51
39.52
3.10
42.61
1.40%
19.32%
รวม
761
1,185.82
198.88
361.23
560.12
30.46%
47.23%
×