งบส่วนราชการ

������������������������������������
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
กระทรวงพาณิชย์
12
10.61
0.01
2.41
2.41
22.66%
22.72%
2
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
22
31.54
15.69
11.11
26.80
35.21%
84.95%
3
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
88
126.29
58.23
53.52
111.76
42.38%
88.49%
4
กระทรวงมหาดไทย
190
412.42
77.38
216.49
293.87
52.49%
71.25%
5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
199
570.16
122.84
308.55
431.38
54.11%
75.66%
6
กระทรวงอุตสาหกรรม
13
2.71
0.40
1.82
2.22
67.28%
81.96%
7
กระทรวงคมนาคม
100
612.26
133.63
446.83
580.45
72.97%
94.80%
8
กระทรวงพลังงาน
5
1.22
0.00
0.93
0.93
75.59%
75.59%
9
กระทรวงแรงงาน
60
13.26
0.01
10.75
10.76
81.09%
81.13%
10
สำนักนายกรัฐมนตรี
27
3.07
0.00
2.53
2.53
82.56%
82.56%
11
กระทรวงวัฒนธรรม
18
4.21
0.00
3.50
3.50
83.09%
83.09%
12
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
34
13.05
0.00
10.86
10.86
83.24%
83.24%
13
กระทรวงกลาโหม
8
1.45
0.00
1.21
1.21
83.43%
83.43%
14
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
393
452.49
13.02
380.68
393.70
84.13%
87.00%
15
กระทรวงศึกษาธิการ
423
386.19
5.41
328.98
334.39
85.18%
86.58%
16
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10
1.39
0.00
1.19
1.19
85.59%
85.59%
17
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
5
1.12
0.00
0.96
0.96
85.85%
85.85%
18
กระทรวงสาธารณสุข
127
290.66
25.16
251.65
276.81
86.58%
95.23%
19
กระทรวงการคลัง
27
4.26
0.01
3.93
3.94
92.19%
92.48%
20
กระทรวงยุติธรรม
77
39.46
0.29
37.36
37.64
94.68%
95.40%
21
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
14
3.44
0.01
3.36
3.37
97.72%
97.95%
22
หน่วยงานของศาล
4
0.14
0.00
0.14
0.14
100.00%
100.00%
รวม
1,856
2,981.40
452.07
2,078.77
2,530.84
69.72%
84.88%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.บังคับคดี จ.มุกดาหาร
1
0.19
0.00
0.19
0.19
100.00%
100.00%
2
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
2
0.04
0.00
0.04
0.04
100.00%
100.00%
3
สนง.อัยการจังหวัดมุกดาหาร
2
0.04
0.00
0.04
0.04
100.00%
100.00%
4
สนง.ประจำศาลจังหวัดมุกดาหาร
2
0.10
0.00
0.10
0.10
100.00%
100.00%
5
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
7
0.76
0.00
0.76
0.76
99.98%
99.98%
6
สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร
3
0.30
0.00
0.30
0.30
99.63%
99.63%
7
สนง.สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
5
1.25
0.01
1.23
1.24
98.82%
99.30%
8
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
5
0.77
0.00
0.76
0.76
97.81%
97.81%
9
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
13
3.39
0.01
3.32
3.33
97.77%
98.00%
10
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
20
100.98
0.00
98.25
98.25
97.30%
97.30%
11
เรือนจำ จ.มุกดาหาร
49
29.51
0.21
28.71
28.92
97.27%
97.99%
12
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย
13
5.58
0.00
5.40
5.40
96.81%
96.81%
13
โรงพยาบาลมุกดาหาร
31
209.41
5.30
201.92
207.22
96.42%
98.95%
14
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
14
5.02
0.00
4.84
4.84
96.27%
96.27%
15
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
8
1.73
0.00
1.66
1.66
95.78%
95.78%
16
ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
8
2.79
0.00
2.67
2.67
95.66%
95.66%
17
สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
5
1.18
0.00
1.11
1.11
94.44%
94.44%
18
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
1
0.05
0.00
0.05
0.05
94.29%
94.29%
19
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
56
29.78
1.30
27.91
29.22
93.72%
98.10%
20
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
12
7.59
0.00
7.09
7.09
93.33%
93.33%
21
สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.มุกดาหาร
10
0.66
0.00
0.61
0.61
92.97%
92.97%
22
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
12
4.60
0.00
4.27
4.27
92.81%
92.81%
23
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
20
14.01
0.71
12.98
13.69
92.68%
97.78%
24
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
14
4.42
0.07
4.06
4.14
91.97%
93.64%
25
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
24
8.31
0.00
7.59
7.59
91.23%
91.23%
26
ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
10
8.49
0.04
7.73
7.77
91.01%
91.47%
27
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
243
223.84
0.93
202.75
203.68
90.57%
90.99%
28
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
20
39.24
0.19
35.47
35.65
90.38%
90.85%
29
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
21
8.27
0.00
7.42
7.42
89.67%
89.67%
30
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
22
5.80
0.03
5.19
5.22
89.46%
90.01%
31
สนง.ประมงจังหวัด
19
1.97
0.00
1.76
1.76
89.21%
89.21%
32
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
18
8.26
0.00
7.32
7.32
88.69%
88.69%
33
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
28
10.33
0.07
9.15
9.22
88.55%
89.21%
34
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
15
7.41
0.10
6.51
6.61
87.91%
89.20%
35
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.มุกดาหาร
5
1.12
0.00
0.96
0.96
85.85%
85.85%
36
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จ.มุกดาหาร
3
0.23
0.00
0.20
0.20
85.70%
85.70%
37
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
10
1.39
0.00
1.19
1.19
85.59%
85.59%
38
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
22
7.46
0.00
6.37
6.37
85.34%
85.34%
39
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
48
196.21
14.75
164.61
179.37
83.89%
91.41%
40
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
29
23.92
0.05
19.97
20.02
83.46%
83.69%
41
สนง.สัสดี จ.มุกดาหาร
8
1.45
0.00
1.21
1.21
83.43%
83.43%
42
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
5
0.56
0.00
0.46
0.46
83.16%
83.16%
43
สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร
18
4.21
0.00
3.50
3.50
83.09%
83.09%
44
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
19
5.41
0.02
4.48
4.50
82.91%
83.21%
45
โครงการชลประทานมุกดาหาร
147
361.49
11.43
299.14
310.56
82.75%
85.91%
46
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
13
5.34
0.00
4.40
4.40
82.43%
82.43%
47
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
42
18.58
0.00
15.10
15.10
81.30%
81.30%
48
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
18
5.38
0.00
4.36
4.36
81.08%
81.08%
49
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
11
3.27
0.53
2.63
3.16
80.47%
96.66%
50
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
10
1.96
0.10
1.58
1.68
80.44%
85.52%
51
กอ.รมน.
16
2.38
0.00
1.91
1.91
79.95%
79.95%
52
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
56
271.53
41.72
212.24
253.95
78.16%
93.52%
53
บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
11
4.80
0.00
3.68
3.68
76.68%
76.68%
54
สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร
10
2.70
0.02
2.06
2.08
76.46%
77.30%
55
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร
18
4.74
0.00
3.59
3.59
75.68%
75.68%
56
สนง.พลังงาน จ.มุกดาหาร
5
1.22
0.00
0.93
0.93
75.59%
75.59%
57
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
26
10.13
0.84
7.65
8.49
75.54%
83.84%
58
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร
12
1.73
0.00
1.24
1.24
71.86%
71.86%
59
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
11
3.35
0.02
2.40
2.43
71.66%
72.40%
60
สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร
15
1.89
0.01
1.35
1.36
71.56%
71.84%
61
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
29
4.20
0.00
2.93
2.93
69.70%
69.70%
62
สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร
5
0.52
0.01
0.36
0.36
69.20%
70.43%
63
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
33
337.47
91.38
231.96
323.33
68.73%
95.81%
64
สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร
13
2.71
0.40
1.82
2.22
67.28%
81.96%
65
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
10
2.68
0.00
1.79
1.79
66.76%
66.76%
66
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1
0.03
0.00
0.02
0.02
61.71%
61.71%
67
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
93
81.02
19.86
49.53
69.39
61.13%
85.64%
68
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
13
53.02
3.44
30.16
33.60
56.88%
63.37%
69
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
15
14.81
5.25
8.31
13.56
56.11%
91.54%
70
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
131
352.81
89.13
163.64
252.77
46.38%
71.64%
71
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
48
116.37
33.71
46.66
80.37
40.09%
69.06%
72
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
22
31.54
15.69
11.11
26.80
35.21%
84.95%
73
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
24
97.29
58.23
28.63
86.86
29.42%
89.28%
74
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
22
35.13
1.85
8.02
9.87
22.82%
28.10%
75
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
12
10.61
0.01
2.41
2.41
22.66%
22.72%
76
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
64
152.66
54.66
25.07
79.74
16.42%
52.23%
รวม
1,856
2,981.40
452.07
2,078.77
2,530.84
69.72%
84.88%
×