งบส่วนราชการ

������������������������������������
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
กระทรวง
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
68
110.16
42.24
32.85
75.09
29.82%
68.16%
2
กระทรวงพาณิชย์
15
4.74
1.80
1.82
3.62
38.27%
76.29%
3
กระทรวงมหาดไทย
165
354.24
19.21
146.00
165.21
41.21%
46.63%
4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
190
663.73
55.48
287.22
342.70
43.27%
51.63%
5
กระทรวงอุตสาหกรรม
9
2.54
0.57
1.12
1.70
44.24%
66.75%
6
กระทรวงสาธารณสุข
62
129.62
43.48
58.99
102.47
45.51%
79.05%
7
กระทรวงคมนาคม
76
523.13
236.78
248.92
485.71
47.58%
92.84%
8
กระทรวงแรงงาน
58
11.81
0.44
5.77
6.21
48.86%
52.58%
9
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
11
1.72
0.00
0.85
0.85
49.28%
49.28%
10
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
22
10.78
0.02
5.78
5.79
53.56%
53.71%
11
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
10
4.20
0.02
2.37
2.38
56.46%
56.83%
12
กระทรวงวัฒนธรรม
26
4.21
0.00
2.72
2.72
64.64%
64.64%
13
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
373
727.33
50.04
478.60
528.64
65.80%
72.68%
14
กระทรวงพลังงาน
3
1.00
0.00
0.66
0.66
65.92%
65.92%
15
กระทรวงศึกษาธิการ
432
391.29
40.34
260.75
301.09
66.63%
76.94%
16
กระทรวงการคลัง
29
8.00
1.20
5.42
6.63
67.76%
82.81%
17
กระทรวงกลาโหม
8
1.00
0.00
0.71
0.71
70.36%
70.36%
18
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
11
1.91
0.00
1.39
1.39
72.67%
72.67%
19
กระทรวงยุติธรรม
39
32.76
0.26
23.98
24.24
73.20%
73.98%
20
สำนักนายกรัฐมนตรี
22
2.07
0.00
1.76
1.76
84.85%
84.85%
21
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
31
11.99
0.57
10.21
10.78
85.11%
89.84%
22
หน่วยงานของศาล
4
0.20
0.00
0.20
0.20
100.00%
100.00%
รวม
1,664
2,998.45
492.44
1,578.09
2,070.53
52.63%
69.05%
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สนง.ประจำศาลจังหวัดมุกดาหาร
1
0.07
0.00
0.07
0.07
100.00%
100.00%
2
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร
3
0.13
0.00
0.13
0.13
100.00%
100.00%
3
สนง.อัยการจังหวัดมุกดาหาร
3
0.08
0.00
0.08
0.08
100.00%
100.00%
4
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1
0.01
0.00
0.01
0.01
98.59%
98.59%
5
สนง. กศน. จังหวัดมุกดาหาร
18
27.29
0.13
25.24
25.37
92.48%
92.95%
6
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
8
255.97
0.00
221.31
221.31
86.45%
86.45%
7
ที่ทำการปกครอง จ.มุกดาหาร
59
144.58
1.27
124.79
126.06
86.31%
87.19%
8
สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.มุกดาหาร
10
0.43
0.00
0.37
0.37
85.91%
85.91%
9
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
16
4.93
0.03
4.23
4.25
85.76%
86.32%
10
สถาบันวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
31
11.99
0.57
10.21
10.78
85.11%
89.84%
11
กอ.รมน.
11
1.63
0.00
1.38
1.38
84.49%
84.49%
12
เรือนจำ จ.มุกดาหาร
15
21.82
0.10
18.44
18.54
84.48%
84.96%
13
สนง.บังคับคดี จ.มุกดาหาร
2
0.24
0.00
0.19
0.19
82.21%
82.21%
14
สถานีตำรวจน้ำมุกดาหาร
6
5.98
0.08
4.90
4.98
82.01%
83.35%
15
สนง.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ
9
1.81
0.00
1.42
1.42
78.28%
78.28%
16
สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
260
228.86
10.32
176.01
186.33
76.90%
81.41%
17
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร
16
4.23
0.00
3.25
3.25
76.86%
76.86%
18
สนง.สรรพากรพื้นที่มุกดาหาร
4
1.09
0.00
0.83
0.83
75.80%
75.80%
19
สนง.คลังจังหวัดมุกดาหาร
5
0.33
0.00
0.24
0.24
74.40%
74.40%
20
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.มุกดาหาร
11
1.91
0.00
1.39
1.39
72.67%
72.67%
21
ด่านศุลกากรมุกดาหาร
10
4.36
1.19
3.16
4.35
72.66%
99.97%
22
สนง.สัสดี จ.มุกดาหาร
8
1.00
0.00
0.71
0.71
70.36%
70.36%
23
โรงพยาบาลมุกดาหาร
19
43.50
4.00
29.56
33.56
67.96%
77.15%
24
โครงการชลประทานมุกดาหาร
107
638.39
45.48
424.32
469.81
66.46%
73.59%
25
สนง.พลังงาน จ.มุกดาหาร
3
1.00
0.00
0.66
0.66
65.92%
65.92%
26
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมุกดาหาร
15
5.17
0.00
3.39
3.39
65.69%
65.69%
27
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
76
29.09
3.82
18.90
22.72
64.94%
78.08%
28
สนง.วัฒนธรรม จ.มุกดาหาร
26
4.21
0.00
2.72
2.72
64.64%
64.64%
29
สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
21
5.01
0.00
3.17
3.17
63.32%
63.32%
30
สนง.การปฏิรูปที่ดิน จ.มุกดาหาร
20
3.87
0.53
2.42
2.95
62.50%
76.16%
31
สนง.ที่ดิน จ.มุกดาหาร
14
3.21
0.39
1.99
2.37
61.96%
73.98%
32
สนง.ขนส่ง จ.มุกดาหาร
8
1.94
0.00
1.20
1.20
61.87%
61.87%
33
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
6
0.74
0.00
0.45
0.45
61.47%
61.47%
34
สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
9
1.65
0.00
0.99
0.99
60.20%
60.20%
35
สนง.สหกรณ์ จ.มุกดาหาร
21
9.59
0.00
5.69
5.69
59.30%
59.30%
36
สนง.ประกันสังคม จ.มุกดาหาร
3
0.29
0.00
0.17
0.17
59.23%
59.23%
37
สนง.พระพุทธศาสนา จ.มุกดาหาร
29
17.05
0.00
10.08
10.08
59.09%
59.09%
38
สนง.พัฒนาชุมชน จ.มุกดาหาร
15
8.12
2.55
4.73
7.28
58.22%
89.64%
39
สนง.เกษตร จ.มุกดาหาร
32
7.92
0.03
4.52
4.56
57.10%
57.49%
40
สนง.ประมงจังหวัด
17
1.78
0.00
1.02
1.02
57.06%
57.06%
41
สนง.สถิติ จ.มุกดาหาร
9
4.13
0.02
2.34
2.35
56.54%
56.91%
42
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินิมุกดาหาร
24
22.71
0.00
12.71
12.71
55.97%
55.97%
43
สนง.จัดหางาน จ.มุกดาหาร
13
4.12
0.00
2.30
2.30
55.77%
55.77%
44
สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.มุกดาหาร
13
1.46
0.00
0.80
0.80
54.48%
54.48%
45
สนง.สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร
5
1.46
0.02
0.79
0.81
54.33%
55.36%
46
เทศบาลเมืองมุกดาหาร
31
112.07
0.00
60.89
60.89
54.33%
54.33%
47
บ้านพักเด็กและครอบครัวมุกดาหาร
6
4.17
0.00
2.17
2.17
52.15%
52.15%
48
โรงเรียนโสตศึกษามุกดาหาร
16
15.61
5.30
8.13
13.43
52.09%
86.05%
49
สนง.คุมประพฤติ จ.มุกดาหาร
14
5.61
0.00
2.89
2.89
51.58%
51.58%
50
ด่านกักกันสัตว์มุกดาหาร
6
1.95
0.15
1.01
1.16
51.58%
59.26%
51
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
34
378.70
156.52
195.14
351.66
51.52%
92.86%
52
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร
1
0.07
0.00
0.03
0.03
51.49%
51.49%
53
สนง.ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
5
0.77
0.00
0.39
0.39
51.23%
51.23%
54
สนง.แรงงาน จ.มุกดาหาร
14
1.44
0.01
0.73
0.74
51.02%
51.52%
55
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร
16
8.37
0.00
4.20
4.20
50.10%
50.10%
56
สนง.ปศุสัตว์ จ.มุกดาหาร
17
9.60
0.00
4.74
4.74
49.40%
49.40%
57
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง จ.มุกดาหาร
3
0.24
0.00
0.12
0.12
49.33%
49.33%
58
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
11
1.72
0.00
0.85
0.85
49.28%
49.28%
59
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร
15
42.92
0.37
21.04
21.41
49.01%
49.87%
60
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร                             
26
3.79
0.00
1.83
1.83
48.29%
48.29%
61
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.มุกดาหาร
8
5.10
0.15
2.46
2.61
48.27%
51.23%
62
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย
7
4.81
0.02
2.19
2.20
45.50%
45.83%
63
สนง.อุตสาหกรรม จ.มุกดาหาร
9
2.54
0.57
1.12
1.70
44.24%
66.75%
64
วิทยาการอาชิพนิคมคำสร้อย
25
13.96
5.06
5.71
10.77
40.87%
77.12%
65
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
17
11.34
3.74
4.48
8.23
39.53%
72.51%
66
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.มุกดาหาร
15
4.50
0.43
1.77
2.20
39.33%
48.93%
67
สนง.พาณิชย์ จ.มุกดาหาร
15
4.74
1.80
1.82
3.62
38.27%
76.29%
68
ทางหลวงชนบทมุกดาหาร
34
142.49
80.26
52.58
132.84
36.90%
93.22%
69
สนง.สาธารณสุข จ.มุกดาหาร
40
85.89
39.48
29.31
68.79
34.13%
80.09%
70
ตำรวจภูธร จ.มุกดาหาร
21
51.96
8.50
16.41
24.91
31.58%
47.94%
71
ศูนฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดน
11
19.27
13.20
5.29
18.50
27.46%
95.98%
72
สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.มุกดาหาร
13
8.48
0.40
1.34
1.74
15.79%
20.51%
73
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการดอนตาล
21
12.65
5.95
1.54
7.49
12.14%
59.23%
74
จังหวัดมุกดาหาร (งบยุทธศาสตร์)
41
177.78
10.86
8.22
19.08
4.62%
10.73%
75
ตรวจคนเข้าเมืองมุกดาหาร
9
35.09
33.66
1.39
35.04
3.95%
99.86%
76
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
151
295.70
55.48
5.02
60.51
1.69%
20.46%
รวม
1,664
2,998.45
492.44
1,578.09
2,070.53
52.63%
69.05%
×