งบจังหวัด

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
2
3.07
0.00
1.65
1.65
53.83%
53.83%
2
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
2
1.24
0.00
0.65
0.65
52.70%
52.70%
3
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
1
0.85
0.00
0.43
0.43
49.92%
49.92%
4
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
1
8.00
0.00
1.56
1.56
19.55%
19.55%
5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
1
0.88
0.00
0.16
0.16
18.32%
18.32%
6
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
2
1.39
0.00
0.20
0.20
14.21%
14.21%
7
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร
1
4.59
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
8
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
2
3.97
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
9
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
2
2.87
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
10
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
1
0.94
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
11
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯมุกดาหาร
1
0.84
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รวม
16
28.64
0.00
4.65
4.65
16.24%
16.24%
×