งบจังหวัด

รายจ่ายประจำ
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
1
0.85
0.00
0.80
0.80
93.52%
93.52%
2
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
2
3.07
0.00
1.94
1.94
63.32%
63.32%
3
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
1
8.00
0.00
4.20
4.20
52.47%
52.47%
4
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
2
1.24
0.00
0.64
0.64
52.10%
52.10%
5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
2
1.39
0.00
0.49
0.49
35.11%
35.11%
6
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
1
0.88
0.00
0.24
0.24
26.77%
26.77%
7
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
2
3.97
0.00
0.55
0.55
13.81%
13.81%
8
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร
1
4.59
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
9
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
2
2.87
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
10
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
1
0.94
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
11
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯมุกดาหาร
1
0.84
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รวม
16
28.64
0.00
8.85
8.85
30.91%
30.91%
×