งบจังหวัด

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4
72.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
4
53.60
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
3
โครงการชลประทานมุกดาหาร
2
18.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
4
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
25
12.28
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รวม
35
155.88
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
×