งบจังหวัด

รายจ่ายลงทุน
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
1
12.28
12.28
1.96
0.00
16.00%
0.00%
2
โครงการชลประทานมุกดาหาร
2
18.00
0.00
1.14
1.14
6.31%
6.31%
3
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4
72.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
4
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
4
53.60
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รวม
11
155.88
12.28
3.10
1.14
1.98%
0.72%
×