งบจังหวัด

���������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %

ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
2
30.60
30.59
0.00
30.59
99.96%
2
กอ.รมน.จ.มห.
1
0.57
0.57
0.00
0.57
98.78%
3
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
22
12.15
9.79
2.06
11.85
97.54%
4
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
1
8.36
0.00
7.89
7.89
94.40%
5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
2
59.60
4.44
51.41
55.85
93.70%
6
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
1
1.35
1.26
0.00
1.26
93.58%
7
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
1
0.20
0.16
0.00
0.16
80.12%
8
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
17
3.81
0.70
1.41
2.11
55.36%
9
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
3
3.97
1.68
0.00
1.68
42.20%
10
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
2
3.64
1.10
0.00
1.10
30.24%
11
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
3
1.98
0.52
0.00
0.52
26.30%
12
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
4
9.04
2.38
0.00
2.38
26.26%
13
โครงการชลประทานมุกดาหาร
1
12.00
3.07
0.00
3.07
25.59%
14
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
3
3.51
0.88
0.00
0.88
25.14%
15
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
3
1.01
0.17
0.00
0.17
17.29%
16
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
2
2.40
0.40
0.00
0.40
16.68%
17
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร
2
1.99
0.31
0.00
0.31
15.57%
18
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
2
5.50
0.58
0.00
0.58
10.54%
19
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
2
3.35
0.00
0.00
0.00
0.00%
20
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
2
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
รวม
76
170.03
58.59
62.77
121.37
71.38%
×