งบจังหวัด

���������������������������������������
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
1
0.85
0.00
0.43
0.43
49.92%
49.92%
2
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
2
1.24
0.00
0.44
0.44
35.67%
35.67%
3
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
1
0.88
0.00
0.16
0.16
18.32%
18.32%
4
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
2
3.07
0.00
0.55
0.55
17.96%
17.96%
5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
2
1.39
0.00
0.20
0.20
14.21%
14.21%
6
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
1
8.00
0.00
1.13
1.13
14.08%
14.08%
7
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4
72.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
8
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
4
53.60
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
9
โครงการชลประทานมุกดาหาร
2
18.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
10
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
25
12.28
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
11
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร
1
4.59
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
12
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
2
3.97
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
13
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
2
2.87
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
14
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
1
0.94
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
15
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯมุกดาหาร
1
0.84
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
16
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมุกดาหาร
1
0.58
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รวม
52
185.09
0.00
2.90
2.90
1.56%
1.56%
×