งบจังหวัด

���������������������������������������
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
1
12.28
0.00
12.28
12.28
100.00%
100.00%
2
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร
1
0.85
0.00
0.85
0.85
100.00%
100.00%
3
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
2
1.39
0.00
1.33
1.33
95.83%
95.83%
4
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
2
1.24
0.00
1.12
1.12
90.68%
90.68%
5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
2
3.07
0.00
2.04
2.04
66.50%
66.50%
6
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
1
8.00
0.00
5.00
5.00
62.55%
62.55%
7
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
1
0.88
0.00
0.40
0.40
45.46%
45.46%
8
โครงการชลประทานมุกดาหาร
2
18.00
0.00
5.78
5.78
32.09%
32.09%
9
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯมุกดาหาร
1
0.84
0.00
0.17
0.17
20.47%
20.47%
10
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
2
3.97
0.00
0.67
0.67
16.90%
16.90%
11
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
1
0.94
0.00
0.04
0.04
4.43%
4.43%
12
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
4
72.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
13
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
4
53.60
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
14
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร
1
4.59
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
15
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
2
2.87
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รวม
27
184.51
0.00
29.69
29.69
16.08%
16.08%
×