งบจังหวัด

������������������������������������
หน่วยงานทั้งหมด 0
โครงการทั้งหมด 0
งบที่ได้รับทั้งหมด 0 ล้านบาท
งบที่ใช้ไปทั้งหมด 0 ล้านบาท
ร้อยละใช้จ่าย 0 %

ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
เบิกจ่าย
PO
ใช้จ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
สถานะ
1
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
3
31.34
31.34
0.00
31.34
100.00%
2
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
2
55.98
4.44
51.41
55.85
99.76%
3
กอ.รมน.จ.มห.
1
0.57
0.57
0.00
0.57
98.78%
4
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
22
12.15
10.28
1.57
11.85
97.54%
5
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
1
8.36
0.00
7.89
7.89
94.38%
6
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
1
1.35
1.26
0.00
1.26
93.58%
7
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
1
0.20
0.16
0.00
0.16
80.12%
8
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
17
3.81
2.11
0.00
2.11
55.36%
9
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
4
7.84
4.31
0.00
4.31
55.00%
10
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร
9
6.91
1.68
1.49
3.16
45.77%
11
โครงการชลประทานมุกดาหาร
11
15.29
5.54
0.00
5.54
36.22%
12
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
2
1.81
0.58
0.00
0.58
31.99%
13
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
2
3.64
1.10
0.00
1.10
30.24%
14
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
3
1.98
0.52
0.00
0.52
26.30%
15
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร
3
3.51
0.88
0.00
0.88
25.14%
16
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร
3
1.01
0.17
0.00
0.17
17.29%
17
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
2
2.40
0.40
0.00
0.40
16.68%
18
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร
2
1.99
0.31
0.00
0.31
15.57%
19
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
2
3.35
0.00
0.00
0.00
0.00%
20
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
2
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
รวม
93
168.48
65.65
62.36
128.00
75.97%
×