งบจังหวัด

������������������������������������
หน่วยงาน / โครงการ 0 / 0
งบที่ได้รับ 0 ล้านบาท
เบิกจ่าย 0 0 ล้านบาท
ใช้จ่าย 0 0 ล้านบาท
ลำดับ
 
ส่วนราชการ
จำนวนโครงการ
งบประมาณ
PO
เบิกจ่าย
ใช้จ่าย
ร้อยละเบิกจ่าย
ร้อยละใช้จ่าย
1
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร
2
1.36
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
2
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
1
8.00
0.00
2.16
2.16
27.05%
27.05%
3
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร
34
16.69
16.69
0.00
16.69
0.00%
100.00%
4
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร
1
1.72
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
5
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร
12
6.88
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
6
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
1
0.73
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
7
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
1
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
8
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร
1
0.50
0.50
0.00
0.50
0.00%
99.80%
9
แขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
4
56.40
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
10
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
2
34.99
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
รวม
59
147.27
17.19
2.16
19.36
1.46%
13.14%
×